zo. mei 28th, 2023

IEDEREEN THUIS

Waar je ook woont, vandaan komt of terecht komt: iedereen wil een plek waar hij/zij  zichthuis kan voelen. Thuis is waar je veilig bent, waar je je geborgen voelt, waar je je eigen zin kan doen, waar je op adem kan komen. Het ontbreken van zo ’n plek zorgt voor onrust, frustratie en zelfs agressie.

Tijdens de 29ste Vlaamse vredesweek, zetten Pax Christi Vlaanderen en de Vredesweekpartners in op ‘thuis’ als belangrijke factor voor een vredevolle samenleving. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet ijvert de Vlaamse Vredesweek voor de versterking van het beleid om een thuis voor iedereen mogelijk te maken.

Geen vrede zonder ‘thuis’?

De vervulling van basisbehoeften speelt een cruciale rol in het voorkomen van conflicten.

De nood om zich thuis te voelen is zo ’n basisbehoefte. Een thuis is meer dan een fysieke plek: het is de plek waar je je veilig voelt om jezelf te zijn. Deze thuis is  de focus van deze Vredesweek.

Onze samenleving staat onder druk. Voelen mensen zich nog langer thuis? Evolueren we naar een gemeenschap die uitsluit in plaats van insluit? Is de defensieve reactie van sommigen een antwoord op een gevoel van bedreiging of tekortgedaan worden? Het wij – zij – denken dringt steeds meer door in het dagelijks leven: in ons gedrag op straat, in de buurt, op de speelplaats en op het werk. Samenlevingen worden in groepen opgedeeld: zij die er niet en zij die er wel bij horen.

Het publieke discours verhardt. Tegenstellingen worden op de spits gedreven, wrevel aangewakkerd. Pax Christi Vlaanderen en de Vredesweekpartners zien dat er meer is dat ons verbindt dan verdeelt. Als de samenleving – in al haar diversiteit- verder uiteen groeit, zijn nog meer onbegrip en onopgeloste problemen ons deel. Als we werk willen maken van vrede in onze samenleving, dan moeten we inzetten op een gemeenschappelijk en positief project, Iedereen Thuis.

Samen thuis in de samenleving.

De Vlaamse Vredesweek zet in op een vreedzame samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen. We zijn ervan overtuigd dat iedereen die een echte thuis vindt in zijn omgeving, ook positief zal bijdragen aan een warme lokale samenleving.

Met z’n allen kunnen we heel wat doen om deze thuis te versterken. Iedereen kan een steentje bijdragen: beter een goede buur dan een verre vriend, klinkt het spreekwoord. Zich thuis voelen draait rond twee elementen/ geborgenheid en zichzelf kunnen zijn. Respect opbrengen voor ieders eigenheid, iedereen moet de kans krijgen zichzelf te ontplooien. Ook de overheid kan hieraan bijdragen, gesteund door inspraak van de burgers.

Hoe steviger het thuisgevoel, hoe kleiner de kans dat mensen zich uitgesloten voelen en zich afzetten tegen de gemeenschap.

Inzetten op het gevoel ergens bij te horen is daarom een belangrijk actiepunt om lokale vrede te bevorderen.

Een oproep aan de politiek

De politiek heeft een belangrijke rol te spelen in het bevorderen van vrede. De vredesweekpartners dringen aan op politieke maatregelen die rekening houden met de complexiteit van conflicten of spanningen. Fundamentele rechten en vrijheden van de mens mogen niet op de helling worden gezet. Mensenrechten vormen het kader van gemeenschappelijk project, regels waaraan we ons allemaal moeten houden om te kunnen samenleven.

Pax Christie Vlaanderen en de vredesweekpartners roepen lokale besturen op om werk te maken van veilige, inclusieve, duurzame steden en gemeenten met weerbare en veerkrachtige gemeenschappen zoals omschreven in het Duurzame Ontwikkelingsdoel 11 van de Verenigde Naties. Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur schuiven de Vredespartners alvast vier aanbevelingen naar voor.

Bescherm het sociaal weefsel en versterk de samenhang in de samenleving door mensen van verschillende bevolkingsgroepen samen te brengen.

Het is essentieel voor vrede op lokaal vlak om zoveel mogelijk inwoners van gemeenten met elkaar in contact te brengen, ervaringen en ideeën te laten uitwisselen en te laten samenwerken. De diversiteit is grooet, ook los van cultuurverschillen of anders taligheid. Ongeacht het verschil dat tussen mensen bestaat, is ontmoeting de beste manier om gevoelens van veiligheid en samenhoorigheid te bevorderen.

Investeer in bemiddelaars op dorp en wijkniveau.

Sociale samenhang of cohesie is niet vanzelfsprekend. Soms botsen individuen of groepen binnen een wijk. Op dat moment kan een goed opgeleide bemiddelaar het verschil maken. Een bemiddelaar die bovendien de steun krijgt van een geïntegreerd overlegorgaan, om de meest uitdagende problemen in hun totaliteit aan te pakken, maakt veel kans om te slagen.

Investeer in vredeseducatie.

Zet in op de toekomst door (jonge) mensen bewust te maken van hun rol in een samenleving waar er plaats is voor iedereen (inclusie).Met vredesopvoeding zet je in op vaardigheden om succesvol samen te leven in een steeds diverser wordende en geglobaliseerde wereld.

Neem vredesinitiatieven en steun bestaande initiatieven .

Er gebeuren veel positieve dingen. Naast het opzetten van nieuwe initiatieven, kan het zinvol zijn om te kijken wat er al gebeurt en dit te ondersteunen. Steun deze initiatieven en geef ze de nodige zichtbaarheid, zodat zij het lokaal vredesbeleid mee vorm kunnen geven en een inspirerend voorbeeld kunnen zijn

IEDEREEN THUIS

Pax Christi Vlaanderen en meer dan dertig organisaties doen dit door tijdens de campagne samen in te zetten op beleidsbeïnvloeding en sensibilisatie.

Ook jij kan de boodschap uitdragen! Maak een foto of een beeld met de Boomerang-app op de plek waar jij je thuis voelt. Omdat iedereen nood heeft aan zo’n plek vragen we je om het beeld te delen op sociale media met het onderschrift ‘Ik stem op# Iedereen Thuis in@ gemeente’.

Op www.vredesweek.be kan je ook terecht inspiratie. Schrijf je in voor Vierend en Bezinnend en je ontvangt tijdens de campagneweken om te twee dagen een bezinnende tekst in je mailbox.

vredesweek

 

Door SC