zo. feb 5th, 2023

Pastorale Eenheid Heilige Petrus en Paulus Borgloon

In het najaar willen we overgaan van federatie Borgloon naar ‘Pastorale Eenheid Borgloon’, dit betekent een nieuwe organisatievorm die één nieuwe parochie uitdrukt. Deze pastorale eenheid zal ook een naam krijgen die door alle parochies van Borgloon gedragen wordt.

Samen met het federatieteam hebben we reeds enkele namen bedacht en die namen zouden in een pastoraal beraad aan de inwoners van heel Borgloon voorgelegd worden. Normaal was er een datum in mei voorzien, maar door de coronamaatregelen is dit niet doorgegaan. En wanneer er een nieuwe samenkomst gepland kan worden is nog onzeker.

Om jullie toch een idee te geven van welke namen er voor de pastorale eenheid op tafel liggen en welke naam er het beste past voor onze ‘nieuwe parochie’, willen wij jullie lezers van het parochieblad, al een voorsmaakje geven. In de komende weken krijgen jullie wat verduidelijking van de nieuwe benaming en de reden waarom we voor deze naam kiezen.

Wij hebben, dit is aangewezen door het bisdom, gekozen voor namen van Heiligen, al dan niet plaats gebonden.

Als eerste mogelijke benaming stellen wij u voor: Pastorale Eenheid Heilige Petrus en Paulus Borgloon

Hun feestdag valt op 29 juni.

De apostelen Petrus en Paulus vormen samen de twee fundamenten van de jonge Kerk. Het waren en zijn de steunpilaren waarop de Kerk verder werd gebouwd. Niet zonder reden werden/worden zij steeds samen genoemd.

Petrus

Petrus belichaamt de trouw aan de traditie waaruit het jonge christendom is gegroeid. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt Petrus als de eerste paus beschouwd en wordt hij ook wel aangeduid als Sint-Pieter. Het ambt van paus wordt daarom ook wel “Petrusambt” genoemd.

Op afbeeldingen is Petrus vrijwel altijd te herkennen aan de sleutels van de hemel, die het Petrusambt symboliseren. Andere attributen zijn een omgekeerd kruis, vissersnet en een haan.

Paulus

Paulus was de apostel met de open geest, die de jonge Kerk resoluut op nieuwe wegen leidde en een begin maakte met de wereldwijde verbreiding van het christendom.
Paulus schreef brieven om het contact met de door hem gestichte gemeentes te onderhouden. Het zijn de oudste brieven van het Nieuwe Testament (52 – 58 na Chr.).

Centraal in de brieven van Paulus staat de persoon van Jezus Christus. Paulus maakt duidelijk dat elk mens tot God kan komen door geloof.

Deze twee Heiligen samen belichamen de uitdaging waarvoor wij als Pastorale eenheid vandaag staan: enerzijds door zorg te dragen voor hetgeen in onze pastoraal bewaard en ondersteund dient te worden, anderzijds door onze bereidheid om over huidige parochiegrenzen heen te stappen en nieuw leven te helpen groeien.

Een bijkomend argument is dat onze huidige zondagskerk voordat ze de naam ‘Sint- Odulphus’ kreeg, reeds de naam ‘Petrus en Paulus’ droeg. Het wijst op het belang van dit kerkgebouw al vele eeuwenlang, reeds voordat het graafschap een vaste vorm kreeg.
Trouwens, links en rechts van het koor in de Sint-Odulphuskerk zijn de zeer oude muurschilderingen van beide heiligen nog steeds zichtbaar.

Door SC