ma. feb 6th, 2023

Eerste Lezing: Handelingen 2, 1-11

Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren alleen bijeen op dezelfde
plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige
wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van.
Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette. Zij werden allen vervuld van de
Heilige Geest en zij begonnen te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken gaf. Nu woonden er in Jeruzalem Joden, vrome mannen die afkomstig waren uit alle volkeren onder de
hemel. Toen dat geluid ontstond, liepen die te hoop en tot hun verbazing hoorde iedereen hen spreken in zijn taal. Zij waren buiten
zichzelf en zeiden vol verwondering: Maar zijn al die daar spreken
dan geen Galileeërs? Hoe komt het dan dat ieder van ons hen hoort
spreken in zijn eigen moedertaal? Parten, Meden en Elamieten, bewoners van Mesopotamië, van Judea en Kappadocië, van Pontus en
Asia, van Frygië en Pamfilië, Egypte en het gebied van Libië bij Cyrene, de Romeinen die hier verblijven, Joden zowel als proselieten, Kretenzen en Arabieren, wij horen hen in onze eigen taal spreken van
Gods grote daden.

Antwoordpsalm : Psalm 103

Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
Verheerlijk, mijn ziel de Heer,
wat zijt Gij groot, Heer mijn God.
Hoe veel ik het wat Gij gedaan hebt, Heer,
de aarde is vol van uw schepsels.
Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om,
en keren terug tot de aarde.
Maar zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan.
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels.
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,
dan zal ik mij in de Heer verheugen

Tweede Lezing: 1 Kor 12, 3b-7. 12-13

Broeders en zusters, niemand kan zeggen: ‘Jezus is de Heer’, tenzij
door de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven maar slechts één
Geest Er zijn vele vormen van dienstverlening, maar slechts één
Heer. Er zijn allerlei soorten werk, maar er is slechts één God, die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest meegedeeld tot welzijn van allen. Het menselijk
lichaam vormt met zijn vele ledematen één geheel; alle ledematen,
hoe vele ook, maken tezamen één lichaam uit. Zo is het ook met
Christus. Wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen, zijn immers in
de kracht van één en dezelfde Geest door het doopsel één enkel Lichaam geworden en allen werden wij gedrenkt met één Geest.

Evangelie: Johannes Joh 20, 19-23

In de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de
verblijfplaats der leerlingen gesloten waren uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: Vrede zij u. Na
dit gezegd te hebben, toon de Hij hun zijn handen en zijn zijde. De
leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen. Nogmaals zei Jezus tot hen: Vrede zij u. Zoals de Vader Mij gezonden
heeft, zo zend Ik u. Na deze woorden blies Hij over hen en zei: Ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zij ze
vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.

Door SC