za. dec 3rd, 2022

Eerste Lezing: Ex 34, 4b-6. 8-9

In die dagen besteeg Mozes ’s morgens de Sinaï, zoals de Heer hem bevolen had. De twee stenen platen nam hij mee. De Heer daalde neer in
een wolk, kwam bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. De Heer
ging hem voorbij en riep: ‘De Heer! De Heer is een barmhartige en medelijdende God, lankmoedig, groot in liefde en trouw.’ Onmiddellijk viel
Mozes op zijn knieën en boog zich neer. Toen sprak hij: ‘Och Heer, wees
zo goed en trek met ons mee. Dit volk is wel halsstarrig maar vergeef
toch onze misdaden en zonden, en beschouw ons als uw eigen bezit.’


Antwoordpsalm : Dan 3, 52, 53, 54, 55, 56

U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij, Heer, God onzer Vaderen,
U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zij uw heilige roemrijke Naam,
U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij in het huis van uw Glorie,
U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij op de troon van uw koninkrijk,
U komt de lof toe in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij, die de diepten doorschouwt,
tronend op kerubs, in alle eeuwen.
Geprezen zijt Gij in de koepel des hemels,
U komt de lof toe in alle eeuwen.

Tweede Lezing: 2 Kor 13, 11-13

Broeders en zusters, laat alles weer goed komen, neemt mijn vermaning
ter harte, weest eensgezind, bewaart de vrede, en de God van liefde en
vrede zal met u zijn. Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de
heiligen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de
gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. Amen.

Evangelie: Joh 3, 16-18

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: ‘Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft
zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar
opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt
niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet
heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren zoon van God.’

Door SC