ma. feb 6th, 2023

Eerste Lezing: 2 Kon. 4, 8-11.14-16a

Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde een
welgestelde vrouw, die hem met aandrang uitnodigde bij haar te komen eten. En iedere keer dat de profeet in het vervolg daar in de
buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot: “Luister eens, ik heb gemerkt, dat hij die altijd bij ons aan
huis komt, een heilige man Gods is. Laten we op ons huis een kleine
kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, een stoel en een
lamp in zetten; als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn intrek
nemen.” Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam, kon hij de
bovenkamer betrekken en er zich te rusten leggen. Daarna vroeg
Elisa aan Gechazi, zijn knecht: “Kunnen we dan werkelijk niets voor
haar doen?” Gechazi antwoordde: “Zij heeft helaas geen zoon en
haar man is oud.” Toen zei Elisa: “Roep haar.” De knecht riep haar en
zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei: “Volgend jaar om deze
tijd zult u een zoon aan uw hart drukken.”

Antwoordpsalm : Psalm 89

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw.
Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is,
omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat.
Van dag tot dag vertrouwt het op uw Naam,
vindt het zijn kracht in uw gerechtigheid.
Want Gij zijt onze roem en onze sterkte,
uw gunst maakt ons tot een groot en machtig volk.
Want van de Heer ontvingen wij ons schild,
de Heilige van Israël gaf ons een koning.

Tweede Lezing: Rom. 6, 3-4.8-11

Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld Broeders en zusters, Gij weet dat de doop waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? Door de
doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij een
nieuw leven zouden leiden, zoals Christus, die door de macht van zijn
Vader uit de doden is opgewekt. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft:
de dood heeft geen macht meer over Hem. Door de dood, die Hij
gestorven is, heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde; het
leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij
uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in
Christus Jezus.

Evangelie: Mt. 10, 37-42

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: “Wie vader of moeder meer
bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint
dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en Mij
volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en
wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt,
neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden
heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook
het loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens
opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van
een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen, al was het
maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.”

Door SC