za. jun 3rd, 2023

Eerste Lezing: Jesaja 49, 3.5-6

De Heer had mij gezegd: ,,Mijn dienaar zijt gij, Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden.” Van de moederschoot af had Hij mij tot
zijn dienaar gevormd om Jakob terug te brengen naar Hem en Israël van de ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn sterkte. Thans echter heeft Hij gezegd: ,,Gij zijt niet alleen mijn dienaar om Jakobs stammen op te richten en de rest van Israël terug te brengen. Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.”

Antwoordpsalm : Psalm 40

Zie ik kom, Heer, om Uw wil te doen. Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt, Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn geroep verhoord. Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor onze God, en velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer. Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd, maar wel hebt Gij mijn oren voor Uw stem geopend.
Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mij: dus zei ik, ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat. Uw wil te doen, mijn God, dat is mijn vreugde, uw wet is in mijn hart gegrift. In de bijeenkomst heb ik gerechtigheid gepredikt, mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het. Uw gunsten heb ik niet geheim gehouden, noch Uw getrouwheid voor de mensen om mij heen.
Houd uw erbarmen, Heer, niet van mij weg, laat uw genade en uw trouw mij steeds behoeden.

Tweede Lezing: Eerste brief aan de Korintiërs 1, 1-3

Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus, en van onze broeders Sóstenes aan de Kerk Gods te Korinthe, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Evangelie: Johannes 1, 29-34

In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: ,,Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die vóór mij is, want Hij was eerder dan ik. Ook ik kende Hem niet maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen.” Verder getuigde Johannes: ,,Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.”

Door SC