Author Archives: SC

Derde Paaszondag – Homilie

We bieden u de homilie van de zondag aan door één van de priesters van ons dekenaat Sint-Truiden. Deze week van P. Zbigniew Opyd o.m.i. 

Zusters en Broeders in de Verrezen Heer.

In de eerste lezing haalt Petrus zwaar uit naar het volk. Zij hebben Jezus, de Leidsman ten leven, verloochend en gedood.

Mocht Petrus dat zeggen? Hij die recent Jezus driemaal openbaar heeft ontkend? Ja, zeker en vast mocht hij dat zeggen. Petrus had spijt van zijn verloochenende woorden. Daarom zegt hij tegen het volk en de Farizeeërs: “Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist”.

Ook in de tweede lezing zegt Johannes, weliswaar op een mildere toon: “Dierbaren, ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet zou zondigen, maar ook al zou iemand zonde bedrijven: wij hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus.” Daarna verwijst Johannes op strengere toon naar Jezus die onze enige Redder is: “wie zegt dat hij gelooft maar zich van de geboden niets aantrekt, in hem woont de waarheid niet. Maar wel in de mens die Gods Woord bewaart.”

Alles is dus niet verloren, er is altijd hoop op ommekeer want “de Heer Jezus ontsluit voor ons de Schriften” en Jezus Christus zelf  “doet ons hart branden terwijl Hij tot ons spreekt”.

In het Evangelie van zondag gingen de Emmaüsgangers weg. Ze dachten dat alles gedaan was net zoals velen onder ons over de huidige Kerk denken. Maar Jezus legde hun de Schriften uit en bij het breken van het brood “herkenden” ze Hem. Ze geloofden en keerden terug naar Jeruzalem.

Terwijl ze over deze ontmoeting spraken met de andere leerlingen “kwam Hij in hun midden”. Hij wenste hun “de vrede”.

Jezus staat niet buiten ons leven of buiten onze tijd, maar Hij trekt met ons mee als een bevrijdende God die ons de Schriften verklaart, als een sterkende God, die samen met ons het brood deelt. Waar wij zo samenzijn met de Heer, spreekt Hij ons zijn vrede toe en schenkt Hij ons zijn Geest.

Ook als wij Gods wegen en Gods gedachten niet kennen, of niet kunnen begrijpen, weten wij toch dat Gods gedachten altijd gedachten zijn van vrede en Hij ons een hoopvolle toekomst aanbiedt.

Als wij zo samen eucharistie vieren weten wij dat de Heer leeft en dat Hij ons zendt om van die blijde hoop aan anderen te getuigen. Als wij dit alles zo begrijpen dan zal de Eucharistie opnieuw absoluut centraal staan op zondag in ons leven.

P. Zbigniew Opyd o.m.i.                                                                                     

Derde Paaszondag

We lezen en luisteren naar die oude verhalen vanuit het geloof dat God ons daarin ook vandaag persoonlijk toespreekt.  Zoals hij vroeger sprak tot Abraham, Mozes, Jeremia en zovele anderen, zo spreekt Hij tot elk van ons.
We mogen vertrouwen op de kracht van dit levend Woord : wanneer God zich tot ons richt en wij ons hart voor Hem openen, kan er werkelijk iets aan- en in ons gebeuren.

​Soms kan een overweging, een homilie ons inspireren om een antwoord te vinden op vragen als :‘Wat wil de Heer ons vandaag doorheen deze verhalen zeggen? Wat is zijn belofte aan ons? Waartoe nodigt Hij ons uit? Waartoe roept Hij ons op?”

Eerste Lezing: Hand 3, 13-15. 17-19

In die dagen zei Petrus tot het volk: ‘De God van Abraham, Isaäk en Jakob, de God van onze vaderen heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend ofschoon deze geoordeeld had Hem in vrijheid te moeten stellen. Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd. De vorst des levens daarentegen hebt gij gedood. God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan zijn wij getuigen. Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw overheden. Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn Messias zou sterven heeft Hij zo in vervulling doen gaan. Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist.’

Antwoordpsalm : Psalm 4

Heer, laat uw licht over ons opgaan.

Als ik U roep, geef mij antwoord,
God, die mij recht verschaft.
Gij, die mij redt uit verdrukking,
wees mij genadig, verhoor mijn gebed!
Ziet hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt:
altijd verhoort Hij mij als ik Hem roep.
Zegt men: wie brengt ons geluk?
Heer, laat uw licht over ons opgaan.
Als ik mij neerleg slaap ik gerust,
Gij maakt mij vrij van zorgen.

Tweede Lezing: 1 Joh 2, 1-5a

Dierbaren, ik schrijf u met de bedoeling dat gij niet zoudt zondigen. Maar ook al zou iemand zonde bedrijven: we hebben een voorspreker bij de Vader, Jezus Christus, die geheel zondeloos is, die al onze zonden goedmaakt en niet alleen die van ons maar die van de hele wereld. Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar een bewijs: dat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij Hem kent maar zich niet stoort aan zijn geboden is een leugenaar; in zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die gehoorzaam is aan Gods woord, in hem is waarlijk Gods liefde volkomen en hieraan weten wij dat wij in Hem zijn.

Evangelie: Lc 24, 35-48

In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood. Terwijl ze daarover spraken stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: ‘Vrede zij u.’ In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. Maar Hij sprak tot hen: ‘Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen zoals ge ziet dat Ik heb.’ En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven zei Hij tot hen: ‘Hebt ge hier iets te eten?’ Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: ‘Dit zijn mijn woorden, die Ik sprak toen Ik nog bij u was: Alles moet vervuld worden wat over Mij staat in de Wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen.’ Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: ‘Zo spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen.’

Bedankt

We willen iedereen bedanken die onze pastorale eenheid, kerkraden en parochies administratief ondersteunen. Zonder jullie stonden we nergens.

Ook onze dekenale secretarissen, Marie-Jeanne & Eric zetten we vandaag graag in de bloementjes.

Logo PAstorale Eenheid Heilige Odilia

Sinds vandaag heeft onze Pastorale Eenheid een nieuw logo. We stellen hem graag aan u voor:

  • Levensboom met de drie koppen die zowel de drie-eenheid (Vader, Zoon en Geest) voorstellen als die van de drie zondagskerken (Hoepertingen, Jesseren en Borgloon).
  • We zien ook dat de drie-eenheid en de drie zondagskerken het geheel dragen.
  • De blaadjes stellen de parochies en de gelovigen (Volk van God) voor die samen komen tot een nieuw en fris geheel
  • De duif, symbool van de H. Geest die ons nabij komt en ons kracht geeft.
  • De vlakte staat symbool voor het landschap van Borgloon, met daarin een stroom, het Levende water, de stroom van nieuw Leven. We zien ook dat de Levensboom verbonden is met de stroom.
  • De cirkel van de eenheid maar ook als symbool van de bescherming door God.

Beloken Pasen

Eerste Lezing: Handelingen 4, 32-35

De menigte die het geloof had aangenomen was een van hart en een van ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde, integendeel, zij bezaten alles gemeenschappelijk. Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus en rijke genade rustte op hen allen. Er was geen
enkele noodlijdende onder hen, omdat allen die landerijen of huizen bezaten deze verkochten en de opbrengst ervan meebrachten om aan de voeten van de apostelen neer te leggen. Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte.

Antwoordpsalm : Psalm 118

Brengt dank aan de Heer, want Hij is genadig,
eindeloos is Zijn erbarmen !
Stammen van Israël, dankt de Heer,
eindeloos is zijn erbarmen!
Herhaalt het, dienaren van de Heer:
eindeloos is zijn erbarmen!
De Heer greep in met krachtige hand,
de hand van de Heer was machtig
Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer,
maar niet ten dode gedoemd.
De steen die de bouwers hebben versmaad
die is tot hoeksteen geworden.
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt,
wij zullen hem vieren in blijdschap.

Tweede Lezing: 1 Joh 5, 1-6

Iedereen die gelooft dat Jezus de verlosser is, is een kind van God. Welnu, wie de vader liefheeft bemint ook het kind. Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben. Dat is onze maatstaf. God beminnen wil zeggen zijn geboden onderhouden en zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden want ieder die uit God geboren is overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen is geen ander dan ons geloof. Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus.

Evangelie: Johannes 20, 19-31

Op de avond van de eerste dag van de week, toen de deuren van de verblijfplaats van de leerlingen gesloten waren uit vrees voor de joden, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ,,Vrede zij u.” Na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren vervuld van vreugde toen zij de Heer zagen.
Nogmaals zei Jezus tot hen: ,,Vrede zij u.” Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u.” Na deze woorden blies Hij over hen en zei: ,,Ontvangt de heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven.” Tomas, één van de twaalf, ook Didymus genaamd, was echter niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen vertelden hem: ,,Wij hebben de Heer gezien.” Maar hij antwoordde: ,,Zolang ik in zijn
handen niet het teken van de nagelen zie, en mijn vinger in de plaats van de nagelen kan steken, en mijn hand in zijn zijde leggen, zal ik zeker niet geloven.” Acht dagen later waren zijn leerlingen weer in het huis bijeen, en nu was Tomas erbij. Hoewel de deuren gesloten waren, kwam Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: ,,Vrede zij u.” Vervolgens zei Hij tot Tomas: ,,Kom hier met uw vinger en bezie mijn handen. Steek uw hand uit en leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig maar gelovig.” Toen riep Tomas uit: ,,Mijn Heer en mijn God!” Toen zei Jezus tot hem: ,,Omdat ge Mij gezien hebt, gelooft ge? Zalig die niet gezien en toch geloofd hebben.” In het bijzijn van zijn leerlingen heeft Jezus nog vele andere tekenen gedaan die niet in dit boek zijn opgetekend, maar deze hier zijn opgetekend opdat gij moogt geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God, en opdat gij door te geloven leven moogt in zijn Naam.

Pasen 2021 : hoop, solidariteit en leven

Bisschoppen roepen op om alle kerkklokken te laten luiden op Pasen om 12 uur 

Omwille van corona en de beperking tot maximaal 15 personen in de publieke vieringen, wordt het net als vorig jaar geen Pasen zoals anders. Maar daarom wordt het niet minder Pasen. Meer dan ooit brengt de paasboodschap in deze moeilijke tijd hoop en toekomst. Jezus overwint de dood. Het leven krijgt het laatste woord.  

De bisschoppen van ons land willen deze Blijde Boodschap in de coronapandemie luid laten klinken. Zij vragen daarom om op paaszondag 4 april om 12 uur de klokken te luiden in alle kerken van ons land. Als teken van troost en hoop voor al wie slachtoffer is van het coronavirus en voor wie hen met de beste zorg omringen. Als teken van steun voor wie onvermoeibaar blijven strijden tegen het virus. Als teken van verbinding tussen ons allen: want met vereende krachten kunnen en zullen we deze pandemie te boven komen. 

Ja, het wordt opnieuw Pasen! 

Pasen

God van leven, zie genadig neer op ons mensen op zoek naar een nieuw begin, op zoek naar licht en leven.

Doe ons opstaan uit de grauwe sleur van alledag om hier samen het feest van Pasen te vieren, de opstanding van Jezus die ondanks de ondergang van de dood, een nieuwe dageraad geworden is voor alle tijden.

Moge Hij tot leven komen in ons en in heel onze gemeenschap.

Amen.

Zalig Pasen!

« Older Entries