Author Archives: SC

Dertiende zondag door het jaar – lezingen

Eerste Lezing: 2 Kon. 4, 8-11.14-16a

Op zekere dag kwam de profeet Elisa langs Sunem. Daar woonde een
welgestelde vrouw, die hem met aandrang uitnodigde bij haar te komen eten. En iedere keer dat de profeet in het vervolg daar in de
buurt kwam, ging hij daar eten. Daarom zei de vrouw tot haar echtgenoot: “Luister eens, ik heb gemerkt, dat hij die altijd bij ons aan
huis komt, een heilige man Gods is. Laten we op ons huis een kleine
kamer voor hem metselen en er een bed, een tafel, een stoel en een
lamp in zetten; als hij dan bij ons aankomt, kan hij daar zijn intrek
nemen.” Toen Elisa er dus op zekere dag weer aankwam, kon hij de
bovenkamer betrekken en er zich te rusten leggen. Daarna vroeg
Elisa aan Gechazi, zijn knecht: “Kunnen we dan werkelijk niets voor
haar doen?” Gechazi antwoordde: “Zij heeft helaas geen zoon en
haar man is oud.” Toen zei Elisa: “Roep haar.” De knecht riep haar en
zij bleef in de deuropening staan. En Elisa zei: “Volgend jaar om deze
tijd zult u een zoon aan uw hart drukken.”

Antwoordpsalm : Psalm 89

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen.
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw.
Gelukkig is het volk dat weet wat blijdschap is,
omdat het leeft, Heer, in het licht van uw gelaat.
Van dag tot dag vertrouwt het op uw Naam,
vindt het zijn kracht in uw gerechtigheid.
Want Gij zijt onze roem en onze sterkte,
uw gunst maakt ons tot een groot en machtig volk.
Want van de Heer ontvingen wij ons schild,
de Heilige van Israël gaf ons een koning.

Tweede Lezing: Rom. 6, 3-4.8-11

Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld Broeders en zusters, Gij weet dat de doop waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood? Door de
doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij een
nieuw leven zouden leiden, zoals Christus, die door de macht van zijn
Vader uit de doden is opgewekt. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met Hem zullen leven; want wij weten dat Christus, eenmaal van de doden verrezen, niet meer sterft:
de dood heeft geen macht meer over Hem. Door de dood, die Hij
gestorven is, heeft Hij eens voor al afgerekend met de zonde; het
leven dat Hij leeft, heeft alleen met God van doen. Zo moet ook gij
uzelf beschouwen: als dood voor de zonde en levend voor God in
Christus Jezus.

Evangelie: Mt. 10, 37-42

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: “Wie vader of moeder meer
bemint dan Mij, is Mij niet waardig; wie zoon of dochter meer bemint
dan Mij, is Mij niet waardig. En wie zijn kruis niet opneemt en Mij
volgt, is Mij niet waardig. Wie zijn leven vindt, zal het verliezen, en
wie zijn leven verliest om Mijnentwil, zal het vinden. Wie u opneemt,
neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden
heeft. Wie een profeet opneemt, omdat het een profeet is, zal ook
het loon van een profeet ontvangen; en wie een deugdzaam mens
opneemt, omdat het een deugdzaam mens is, zal ook het loon van
een deugdzame ontvangen. En wie een van deze kleinen, al was het
maar een beker koud water geeft, omdat hij mijn leerling is, voorwaar, Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan.”

Priester Paul Pulinx 50 jaar priester

Jij,

Die telkens weer

het vuur aanblaast.

Jij die woorden

sprokkelt om van te leven.

Jij die brood

met ons wilt breken.

Jij die ons geestdriftig

jouw visioen vertaalt.

Jij, als een boom aan het water.

Jij, als een stem uit de diepte.

Jij, als een hoeksteen die draagt.

Jij, soms langs de weg gezeten

met vermoeiden.

Jij, die niet voorbijgaat,

niet te klein acht.

Jij, gezien met ongezienen,

lamme, blinde.

Jij, die kwetsbaar

oog in oog wilt staan.

Jij, met handen om te helpen

Jij, met voeten in de aarde

Jij, met kracht bezielde

Jij, bewogen toegewijde mens.

Jij

Proficiat priester Paul met jouw gouden jubileum.

twaalfde zondag door het jaar – lezingen

Eerste Lezing: Jer. 20,10-13

Jeremia sprak: “Ik hoor velen fluisteren: Daar heb je ‘Ontzetting-overal’. Breng hem aan. Ja, we brengen hem aan. Al mijn vrienden willen niets liever dan mij ten val brengen. Ze zeggen: Misschien laat hij zich misleiden, dan overmeesteren we hem en kunnen we ons op hem wreken. De Heer is bij mij als een machtig strijder. Mijn achtervolgers vallen neer, ze zullen niet overwinnen. Ze worden diep beschaamd, nooit bereiken ze iets. Hun schande duurt eeuwig, ze wordt nooit vergeten! Heer van de hemelse machten, die alles rechtvaardig onderzoekt, die hart en nieren doorgrondt, laat mij zien hoe Gij U op hen wreekt. Ik heb immers mijn zaak in uw handen gelegd. Zingt een
lied, een loflied voor de Heer, want Hij heeft het leven van de arme uit de macht van de boosdoeners gered.”

Antwoordpsalm : Psalm 69

Heer, verhoor mij, omdat Gij barmhartig zijt.

Om U heb ik iedere smaad verdragen,
al steeg mij het schaamrood naar het gelaat.
Een vreemdeling werd ik voor mijn verwanten,
mijn eigen broers kennen mij niet meer.

De zorg voor uw huis heeft mij uitgeteerd,
op mij kwam de hoon neer van hen die U honen.
Maar mijn gebed, Heer, richt ik tot U,
nu is het de tijd van genade.

Verhoor mij, omdat Gij barmhartig zijt
en trouw in het hulp verlenen.
Verhoor mij, Heer, want mild is uw zegen,
sta mij met heel uw barmhartigheid bij.

Ziet toe, geringen, en weest verheugd,
schept moed, gij allen, die God zoekt.
God luistert naar wat een arme Hem vraagt,
vergeet zijn gevangenen niet.

Laat hemel en aarde Hem prijzen,
de zee met al wat daar leeft.

Heer, verhoor mij, omdat Gij barmhartig zijt.

Tweede Lezing: Rom. 5,12-15

Broeders en zusters, door één mens is de zonde in de wereld gekomen en met de zonde de dood; en zo is de dood over alle mensen gekomen, aangezien allen gezondigd hebben. Er was immers reeds zonde in de wereld, vóór de wet er was. Maar zonde wordt niet aangerekend, waar geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst in de tijd van Adam tot Mozes, dus ook over hen die zich niet op de wijze van Adam schuldig hadden gemaakt aan de overtreding van een gebod. Adam nu is het beeld van Hem die komen moest. Maar de genade van God laat zich niet afmeten naar de misstap van Adam. De fout van één mens bracht allen de dood, maar God schonk allen rijke vergoeding door de grote gave van zijn genade: de ene mens Jezus Christus.

Evangelie: Matteüs 10,26-33

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: “Weest niet bang voor de
mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal
bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het
licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de
daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen
doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die én ziel én lichaam in
het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen
voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één
mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd
geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch méér waard dan een
zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de
mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij
zal verloochenen tegenover de mensen, hem zal ook Ik verloochenen
tegenover mijn Vader die in de hemel is.”

Woord van de Heer.

Twaalfde zondag door het jaar

Onze kerken zijn terug open en we houden al publieke vieringen maar we willen jullie nog een aantal weken blijven voorzien van onze digitale opnames. Zo kunnen mensen die nog niet naar onze kerken durven komen omwille van corona met ons verbonden blijven.

Hervatting publieke vieringen

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist dat er opnieuw publieke liturgische vieringen kunnen plaatsvinden in de kerk, mits het volgen van een draaiboek. Om de nodige voorbereidingen te kunnen doen werken we gefaseerd. Ons federatieteam heeft hierover beraadslaagd en beslist de misvieringen te hervatten op zondag21 juni in de Gasthuiskerk te Borgloon en dit op het gebruikelijke uur om 09.30 u.  We herbeginnen in de andere twee federatiekerken Jesseren en Hoepertingen op 28 juni.

Het federatieteam van Borgloon heeft een draaiboek samengesteld, dat kan helpen om te bepalen wat in de specifieke situatie van elke parochie mogelijk is.

Dit zijn enkele punten waar we met zijn allen rekening mee moeten houden:

 • Zieke pastores en gelovigen dienen thuis te blijven.
 • Mondmasker dragen is aangewezen, dit mag afgedaan worden als men plaats heeft genomen.
 • Ontsmettingsgel is aanwezig en te gebruiken voordat men de kerk betreedt.
 • Alleen de aangeduide zitplaatsen mogen gebruikt worden. Leden uit eenzelfde gezin/bubbel kunnen samen zitten.
 • Stewards of begeleiders zullen iedereen bijstaan en naar de juiste zitplaats begeleiden.
 • Afstandsregels respecteren, 1,5 m geldt ook in de kerk en de juiste pijlen volgen.
 • In het openingswoord duidt de voorganger of lector de nodige maatregelen en het verloop van de viering.
 • Er worden geen zangboeken, misboekjes of gebedenboekjes uitgedeeld. Er is geen zangkoor er wordt ook niet luidop gezongen door de gelovigen.
 • Tijdens het eucharistisch gebed wordt de ciborie met hosties voor de gelovigen afgedekt met een palla.
 • Communiebedienaar en communicant houden ruim afstand door de handen uit te strekken. De communiebedienaar laat de hostie eerbiedig vallen in de uitgestrekte hand van de communicant, zonder de hand van de communicant aan te raken.
 • De stewards zien toe op een rustig en sereen verloop van de communiegang waarbij men naar voren gaat in één gang en terugkeert via een andere gang, rij per rij en hierbij altijd de voorgeschreven afstand van 1,5 meter respecteert.
 • Het gebruik van een pixis (hostiedoosje) is aan te raden als men de communie mee wil nemen voor één iemand in dezelfde bubbel, er wordt geen extra hostie in de hand gelegd. Pixis zijn te verkrijgen op aanvraag.
 • Er zijn geen omhalingen maar wel de mogelijkheid om een bijdrage te deponeren in een mandje achteraan, bij het buitengaan.
 • Waar mogelijk zal er een aparte in- en uitgang zijn.
 • Samenscholingen van gelovigen in en buiten het kerkgebouw is niet toegestaan.

Deze maatregelen en richtlijnen verschijnen ook op de website en andere sociale media. Lees de aanduidingen op de borden in de kerken. Houd rekening met deze richtlijnen; zo houden we het voor iedereen veilig.

Alvast bedankt en tot binnenkort in een van onze zondagskerken.

Pastorale eenheid Sint-Lutgardis Borgloon

Om jullie een idee te geven van welke namen er voor de pastorale eenheid op tafel liggen en welke naam er het beste past voor onze ‘nieuwe parochie’, willen wij jullie al een voorsmaakje geven.
Deze keer krijgen jullie de verduidelijking van een derde benaming en de reden waarom we voor deze naam kiezen.

Als mogelijke benaming stellen wij u voor:
 Pastorale Eenheid Heilige Lutgardis Borgloon

Feestdag 16 juni

Lutgardis werd geboren te Tongeren in 1182. Op 12-jarige leeftijd trad zij toe in het klooster van de benedictinessen van Sint-Truiden, iets wat voor vrouwen van haar stand een gebruikelijke keuze was. Aanvankelijk had ze weinig interesse in het kloosterleven, maar dat veranderde na een visioen van Christus die haar zijn wonden toonde. Omdat zij zich aan een strengere kloosterregel wilde onderwerpen, ging ze in 1206 over naar de cisterciënzerinnenabdij van Aywières.

Lutgardis dacht de gave te hebben om de toekomst te voorspellen en had visioenen. Ze was ook een van de eerste vereerders van het Heilig Hart. Aan het einde van haar leven werd ze blind. De heilige Lutgardis wordt beschouwd als de belangrijkste mystica van de 13e eeuw.

 In de kapel van de abdij Mariënlof te Kerniel wordt de 12e- of 13e-eeuwse bidstoel van de heilige Lutgardis bewaard, afkomstig uit de voormalige benedictinessenabdij van Nonnenmielen bij Sint-Truiden.  Dit zitmeubel wordt thans beschouwd als het oudste meubelstuk in België. Bij de opening van de St-Odulphuskerk zullen enkele erfstukken van de abdij van Colen, waaronder de bidstoel van de H. Lutgardis, permanent in de kerk onder gebracht worden.

Omdat ze benedictines en cisterciënzerin was, wordt ze in de iconografie in beide habijten afgebeeld. Veelal heeft ze het kruis naast zich staan of ze draagt het op haar schouders. Daarbij omhelst Christus haar met een arm. Oude geschriften vertellen dat vele zieken door aanraking met haar dode lichaam genezen werden.

Er is een Middelnederlandse tekst bewaard gebleven waaruit blijkt dat zij de heilige Jutta heeft ontmoet toen die verbleef in een kleine kluis, die tegen de kerk van Borgloon aangebouwd was.

Lutgardis is de patroonheilige van blinden en zwangere vrouwen. In de tweede helft van de 19e eeuw werd ze ook de patroonheilige van de Vlaamse Beweging. Verwijzend naar de legende dat ze geen Frans wilde leren om niet aan het hoofd van een Franstalig klooster aangesteld te worden.

De heilige Lutgardis is inspirerend voor onze Pastorale eenheid  omwille van haar band met de zusters cisterciënzerinnen in de abdij van Colen – Kerniel. Als vrouwelijke heilige getuigt zij van een leven vanuit de lijdende Christus.

Haar relieken worden bewaard en vereerd in de parochiekerk te Itter, in de provincie Waals-Brabant.

Openingsuren secretariaat Pastorale eenheid

Ons secretariaat is open. En u kunt nu ook gerust terug op bezoek komen om misintenties aan te vragen of doopsels of om andere zaken te regelen.
We bieden ook graag een luisterend oor aan als u in rouw bent door een overlijden dat onlangs of een tijdje geleden gebeurd is, al dan niet ten gevolge van covid-19. Om de overledene te gedenken in een viering kunnen we samen met u zoeken naar een vorm van gedenken die het best past in uw situatie.

Aarzel niet om die stap naar ons te zetten of vraag eventueel dat wij bij u langskomen.

We willen er graag zijn voor u en voor elkaar in deze nog moeilijke tijd.

Openingsuren:

Zonder afspraak: dinsdag en woensdag van 9 u. tot 11 u.

Op afspraak: dinsdag tussen 14u. en 16u. en donderdag tussen 9u. en 11u. en 14 u. en 16 u

Bel of mail hiervoor even naar het secretariaat

Tel : 012/74.11.69 of secretariaat@pastoraleeenheidborgloon.be

« Older Entries