Author Archives: SC

Vacature dekenale secretaris

Ter ondersteuning van de deken in Sint-Truiden, zoekt het bisdom Hasselt een halftijdse dekenaal secretaris

De functie van “dekenale secretaris” is een nieuwe functie in ons bisdom.
De dekens zoeken steun voor de grote hoeveelheid en diversiteit aan administratieve taken.

1. De opdracht van de dekenale secretaris

De administratieve en organisatorische opdrachten van de dekenale secretaris zijn voornamelijk van ondersteunende aard.
Ze liggen op twee niveaus.

Ondersteuner voor de deken

 • secretariaatstaken en onthaal;
 • communicatie bewaken en bevorderen;
 • coördinatie van materiële aspecten van de pastoraal;
 • opvolgen van de privacywetgeving; 

Ondersteuner van de plaatselijke medewerkers

 • ondersteunen en organiseren van plaatselijke contact- en onthaalplekken;
 • verbindingspersoon zijn tussen vragers en oplossers voor allerlei onderwerpen;
 • doorstroming van beleid pastorale eenheid/federatie naar plaatselijke gemeenschappen faciliteren;

2. Het profiel en de vaardigheden van de dekenale secretaris

 • reëel kerk-betrokken zijn en pastorale feeling hebben, is essentieel, zowel in omgang met de pastores in het werkveld
  en met de vele leken vrijwilligers, alsook in contacten met allen die beroep doen op de kerkgemeenschap;
 • vaardig zijn op het domein van administratie inclusief informaticapakketten (o.a. Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
  en internet, secretariaatswerk, organisatie;
 • soepelheid om zich in vele en verscheiden kringen te bewegen en over meerdere werkvelden heen te werken;
 • discretie kunnen bewaren, als rechtstreekse en naaste medewerker van de deken;
 • beantwoorden aan de vereisten gesteld in het “diocesaan statuut van de pastorale medewerker”, nl

1°     in de katholieke kerk gedoopt en gevormd zijn;

2°     zich in een levenstoestand bevinden die kerkrechtelijk niet onverenigbaar is
met de uitoefening van de opdrachten die worden toevertrouwd;

3°     de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben;

4°     houder zijn van een diploma van ten minste hoger secundair onderwijs.

3. Modaliteiten

 • halftijdse benoeming met verloning als bedienaar van de eredienst;
 • indiensttreding: zo spoedig mogelijk;
 • een basisopleiding, door het bisdom Hasselt ingericht, volgen;
 • weekend- en avondwerk is uitzonderlijk mogelijk; 
 • bij voorkeur woonachtig in het dekenaat.

4. Aanbod

 • praktijkbegeleiding en navorming;
 • werkplek georganiseerd door de deken;
 • onkostenvergoeding bv. voor dienstverplaatsingen en telefoonkosten.

5. Meer informatie?

 • Over jobinhoud: bij deken E.H. deken Wim Ceunen (0474 79 67 02, wim.ceunen@gmail.com )
 • Over statuut, wedde en basisopleiding: bij de heer Etienne Sourbron (011 28 84 67).

6. Sollicitatie

Stuur je motivatiebrief en CV voor 15 januari 2022 naar de heer Etienne Sourbron,
vzw Bisdom Hasselt, Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt of naar etienne.sourbron@bisdomhasselt.be.   

2de zondag van de Advent

Eerste Lezing: Baruch 5, 1-9

Jeruzalem, leg uw kleed van rouw en ellende af; en bekleed u voor immer met Gods heerlijke schoonheid. Sla uw mantel van Gods gerechtigheid om, zet op uw hoofd de schitterende kroon van de Eeuwige. Want God wil uw luister laten zien overal op aarde. Voor eeuwig geeft God u de naam: “Vrede door gerechtigheid” en “Glorie door vroomheid.” Op, Jeruzalem, ga op de hoogte staan en kijk uit naar het oosten: daar zijn uw kinderen weer samen op het woord
van de Heilige, van zonsopgang tot zonsondergang. Zij zijn blij nu God weer aan hen denkt. Te voet gingen zij van u heen, weggesleept door de vijand, maar eervol brengt God hen terug, gedragen als op een koningstroon. God beval alle hoge bergen en eeuwige heuvels te slechten en de dalen op te vullen, zodat het hele land een effen vlakte wordt en Israël veilig optrekt onder de glorie van God. Ook de bossen en alle geurige bomen geven de schaduw aan Israël op Gods bevel. Want God leidt het jubelende Israël in zijn heerlijk licht; met zijn barmhartigheid zal Hij hen omgeven én met zijn gerechtigheid.

Antwoordpsalm : Ps 126

Geweldig was het wat de Heer ons deed, daarom zijn wij zo blij
De Heer bracht Sions ballingen terug:
het was alsof wij droomden.
Toen lachten alle monden
en juichte elke tong.
Toen zei men bij de volken:
geweldig is het wat de Heer hen deed.
Geweldig was het wat de Heer ons deed,
daarom zijn wij zo blij.
Keer nu ons lot ten goede, Heer,
zoals een beek doet in de Zuid-woestijn.
Die onder tranen zaaien,
zij oogsten met gejuich.
Vol zorgen gaan zij uit
met zaaizakken beladen;
maar keren zingend weer,
beladen met hun schoven.

Tweede Lezing: Filippenzen 1, 3-6.8-11

Broeders en zusters, ik dank mijn God telkens als ik u gedenk, altijd, bij al mijn gebeden voor u allen. En ik verricht mijn gebed met blijdschap, omdat gij van de eerste dag tot nu toe uw deel hebt bijgedragen tot de prediking van het evangelie. Ik ben er zeker van, dat Hij, die het goede werk in u begonnen is, het zal voltooien tegen de dag van Christus Jezus. God weet hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innigheid van Christus Jezus zelf. En dit is mijn bede: moge uw liefde steeds rijker worden aan inzicht en fijngevoeligheid, om te kunnen onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult gij op de dag van Christus ongerept en onberispelijk zijn, verzadigd met de vrucht der gerechtigheid, die komt van Jezus Christus, tot eer en lof van God.

Evangelie: Lucas 3, 1-6

Het gebeurde in het vijftiende regeringsjaar van keizer Tiberius: Pontius Pilatus was landvoogd van Judea; Herodes gouverneur van het gewest Iturea en Trachonitis en Lysanias gouverneur van Abilene; Annas en Kajafas bekleedden het hogepriesterschap. Toen kwam het woord van God over Johannes, zoon van Zacharias, die in de woestijn verbleef. Hij begon op te treden in heel de Jordaanstreek en een doopsel van bekering te preken tot vergeving van zonden, volgens de profetie, die geschreven staat in het boek van Jesaja: Een stem roept in de woestijn: bereidt de weg van de Heer,
maakt zijn paden recht. Elk dal moet gevuld elke berg of heuvel geslecht worden; de kronkelpaden moeten recht, de ruwe wegen effen worden. Heel de mensheid zal Gods redding zien.

1ste zondag van de Advent

Eerste Lezing: Jeremia 33, 14-16

Zo spreekt de Heer: Er komt een tijd, dat Ik de belofte vervul, die Ik aan Israël en Juda gedaan heb. Dan schenk Ik David een wettige afstammeling, die het land rechtvaardig en eerlijk bestuurt. In die dagen wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig. En die stad zal heten: Heer, onze gerechtigheid.

Antwoordpsalm : Ps 25

Tot U in den hoge richt ik mijn geest, tot U, Heer, mijn God.
Wijs mij uw wegen,
Heer, leer mij uw paden kennen.
Leid mij volgens uw woord,
want Gij zijt mijn God en Verlosser.
De Heer is goed en rechtschapen,
daarom wijst Hij zondaars de weg.
Hij leidt de geringe langs eenzame paden,
Hij leert de eenvoudige wat hij moet doen.
De wegen van God zijn goed en betrouwbaar
voor ieder die zijn verbond onderhoudt.
Een vriend is de Heer voor hen die Hem vrezen,
Hij toont hen de waarde van zijn verbond.

Tweede Lezing: 1 Tess 3, 12-4, 2

Broeders en zusters, moge de Heer u overvloedig doen toenemen in liefde voor elkaar en voor alle mensen, zoals ook mijn liefde uitgaat naar u. Hij sterke uw hart, zodat gij onberispelijk zijt en heilig voor het aanschijn van God, onze Vader, bij de komst van onze Heer Jezus met al zijn heiligen. Voor het overige, broeders en zusters, vragen en vermanen wij u in de Heer Jezus, dat gij de overlevering, die gij van ons hebt ontvangen, de overlevering namelijk over een levenswandel, die God welgevallig is, nog trouwer naleeft dan gij al doet. Gij kent de voorschriften, die wij u op gezag van de Heer Jezus gegeven hebben.

Evangelie: Lucas 21, 25-28.34-36

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: “Er zullen tekenen zijn aan de zon, maan en sterren en op de aarde zullen volkeren in angst verkeren, radeloos door het gebulder van de onstuimige zee. De mensen zullen het besterven van schrik, in spanning om wat de wereld gaat overkomen. Want de hemelse heerscharen zullen in verwarring geraken. Dan zullen zij de Mensenzoon zien komen op een wolk, met macht en grote heerlijkheid. Wanneer zich dit alles
begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij. Zorg ervoor dat uw geest niet afgestompt raakt door een roes van dronkenschap en de zorgen van het leven; laat die dag u niet onverhoeds grijpen als in een strik; want hij zal komen over alle mensen, waar ook ter wereld. Weest daarom
altijd waakzaam en bidt dat ge in staat moogt zijn te ontkomen aan al die dingen, die zich gaan voltrekken, en dat ge stand moogt houden voor het aangezicht van de Mensenzoon.”

Kerk & Leven (parochieblad)

Kerk & Leven is een weekblad met een half miljoen lezers en 436 verschillende lokale edities. Vrijwilligers verzorgen het lokale nieuws, vijf bisdomverslaggevers en een algemene redactie staan op de overige bladzijden in voor een brede kijk op kerk, religie en samenleving.

Een jaarabonnement voor 2022 kost € 44, een steunabonnement kan vanaf € 50.

Betalingsgegevens: Pastorale eenheid Heilige Odilia Borgloon – BE37 3350 9628 0428

Mededeling: Abonnement Kerk en Leven 2022

De naam van de opdrachtgever is ook de naam van de abonnee.

Christus Koning

Eerste Lezing: Dan. 7, 13-14

In die tijd nam Daniël het woord en zei: “In mijn nachtelijk visioen zag ik met de wolken des hemels iemand aankomen, die op een mens geleek. Hij ging naar de Hoogbejaarde en werd voor Hem geleid. Toen werd Hem heerschappij gegeven, luister en koninklijke macht; alle volken, stammen en talen brachten Hem hun hulde. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die nooit vergaat, zijn koninkrijk gaat nooit ten gronde.”

Antwoordpsalm : Ps 93

De Heer is koning, met luister omkleed.
De Heer is koning, met luister omkleed,
met macht heeft de Heer zich omgord.
Zo vast als de aarde, onwankelbaar,
zo vast staat uw troon door de eeuwen.
De golven rijzen steeds hoger, Heer,
de golven met dreunend geweld.
Maar machtiger dan het geraas van de golven,
is de macht van de Heer daarboven.
Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt,
uw huis zij heilig in lengte van dagen.

Tweede Lezing: Apok. 1, 5-8

Broeders en zusters, genade zij u van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de vorst van de koningen der aarde. Aan Hem die ons liefheeft en die ons van de zonden heeft verlost door zijn bloed, die ons gemaakt heeft tot een koninkrijk van priesters voor zijn God en Vader, Hem zij de heerlijkheid en de macht in de eeuwen der eeuwen! Amen. Zie, Hij komt met de wolken en elk oog zal Hem aanschouwen, ook zij die Hem doorstoken hebben; en alle stammen der aarde zullen over Hem weeklagen. Ja, Amen! Ik ben de Alfa en de Omega – zegt God de Heer – Hij die is en die was en die komt, de Albeheerser.”

Evangelie: Joh. 18, 33b-37

In die tijd riep Pilatus Jezus bij zich en zei tot Hem: “Zijt gij de koning der Joden?” Jezus antwoordde hem: “Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken?” Pilatus gaf ten antwoord: “Ben ik soms een Jood? Uw eigen volk en de hogepriesters hebben U aan mij overgeleverd. Wat hebt Gij gedaan?” Jezus antwoordde: “Mijn koningschap is niet van deze wereld. Zou mijn koningschap van deze wereld zijn, dan zouden mijn dienaars er wel voor gestreden hebben, dat Ik niet aan de Joden werd uitgeleverd. Mijn koningschap is evenwel niet van hier.” Pilatus hernam: “Gij zijt dus
toch koning?” Jezus antwoordde: “Ja, koning ben Ik. Hiertoe werd Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen om getuigenis af te leggen van de waarheid. Al wie uit de waarheid is luistert naar mijn stem.”

Eenendertigste zondag door het jaar

Eerste lezing: Dt 6, 2-6

Mozes sprak tot het volk en zei: “Vrees de Heer uw God door al zijn voorschriften en geboden na te komen, die ik u opleg. Luister dan, Israël, en volbreng ze nauwgezet. Dan zult ge gelukkig zijn en talrijk worden in het land van melk en honing dat de Heer, de God van uw vaderen, u heeft beloofd. Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen! Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden, die ik u heden
voorschrijf, moet ge in uw hart prenten.”

Antwoordpsalm: psalm 18

Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij,
mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder.
Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind,
mijn schild, mijn behoud en bescherming.
Wanneer ik de Heer aanroep, Hij zij geprezen,
dan doet geen vijand mij kwaad.
Want golven van doodsgevaar sloten mij in,
een stortvloed van onheil maakte mij angstig.
De Heer zij geprezen, gezegend mijn rots,
verheerlijkt zij God, mijn verlosser.
Want Gij hebt uw koning de zege geschonken,
uw gunsten bewezen aan uw gezalfde.

Tweede lezing: Heb 7, 23-28

Broeders en zusters, in het eerste verbond moesten meerderen priester worden, omdat de dood hen belet in functie te blijven; maar Jezus’ priesterschap is onvergankelijk, omdat Hij in eeuwigheid blijft. Daarom is Hij ook in staat hen voor altijd te redden die door zijn tussenkomst God naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Zulk een hogepriester hadden wij ook nodig; een die heilig is, schuldeloos, onbesmet, afgescheiden van de zondaars, hoog verheven boven de hemelen. Hij hoeft ook niet, zoals de hogepriesters, elke dag opnieuw eerst voor zijn eigen zonden offers op te dragen en daarna voor die van het volk, want dit heeft Hij eens voor al gedaan, toen Hij zichzelf ten offer bracht. De wet stelt als hogepriester mensen aan, met zwakheid behept; maar de eed, die uitgesproken is ná de wetgeving, wijst de Zoon aan, die volmaakt is in eeuwigheid.

Evangelie: Mc 12, 28b-34

In die tijd trad een Schriftgeleerde op Jezus toe en legde Hem de vraag voor: “Wat is het allereerste gebod?” Jezus antwoordde: “Het eerste is: Hoor, Israël! De Heer onze God is de enige Heer. Gij zult de Heer uw God beminnen met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Het tweede is: Gij zult uw naaste beminnen als uzelf. Er is geen ander gebod voornamer dan die twee.” Toen zei de schriftgeleerde tot Hem: “Juist, Meester, terecht hebt Ge gezegd Hij is de enige, en er bestaat geen andere buiten Hem; en Hem beminnen met heel zijn hart, heel zijn verstand en heel zijn kracht en de naaste beminnen als zichzelf, dat gaat boven alle branden slachtoffers.” Omdat Jezus zag dat hij wijs gesproken had, zei Hij hem: “Gij staat niet ver af van het Koninkrijk Gods.” En niemand durfde Hem nog een vraag stellen.

Vieringen Allerheiligen – Allerzielen

Maandag 1 november Allerheiligen

Bommershoven
14.00 u.:
Gebedsviering

Borgloon
10.30 u
.: Eucharistie St-Odulphuskerk

14.30 u.: Gebedsviering St-Odulphuskerk

Gors-Opleeuw          
14.30 u.:
Gebedsviering

Gotem
10.00 u.: Eucharistie en kerkhofzegening

Hendrieken-Voort
15.30 u
.: Gebedsviering

Hoepertingen

09.00 u.: Eucharistie

14.30 u.: Gebedsviering

Jesseren
15.30 u
.: Gebedsviering

Kerniel
15.00 u
.: Gebedsviering

Kuttekoven

13.15 u.: kerkhofzegen

Rijkel 

14.00 u.: Eucharistie en kerkhofzegening

Haren

14.00 u.: Gebedsviering

Broekom

14.00 u. gebedsviering in zaaltje

Grootloon

14.00 u.: Gebedsviering

Nieuwe gemeentelijke begraafplaats

grafzegening rond 16.15 u.

Dinsdag 2 november Allerzielen:

09.00 u. eucharistieviering in Gors-Opleeuw

18.00 u. eucharistieviering in Hendrieken-Voort

26ste zondag door het jaar

Eerste Lezing: Num 11, 25-29

In die dagen daalde de Heer neer in een wolk, sprak tot Mozes en legde een deel van de geest die op Mozes rustte, op de zeventig oudsten. En toen de geest op hen rustte, profeteerden zij, maar later hebben zij het niet meer gedaan. Nu waren er twee mannen in het kamp gebleven. De een heette Eldad, de ander Medad. Ook op hen rustte de geest – zij stonden op de lijst al waren zij niet naar de tent gegaan – en zij profeteerden in het kamp. Een jongen ging het ijlings aan Mozes vertellen en zei: ‘Eldad en Medad zijn aan het profeteren in het kamp.’ Jozua, de zoon van Nun, die reeds als jongeman in dienst van Mozes gekomen was, zei daarop tot Mozes: ‘Mijn heer, dat moet u hen verbieden.’ Mozes zei hem: ‘Waarom komt u voor mij op? Ik zou willen dat heel het volk van de Heer profeteerde en dat de Heer zijn geest op hen legde.”

Antwoordpsalm : Ps 19

Rechtmatig zijn al zijn bevelen.
De wet van de Heer is volkomen,
zij sterkt de onzekere geest.
Zijn voorschriften zijn betrouwbaar,
onwetenden maken zij wijs.
Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.
Zijn uitspraken zijn waarachtig,
rechtvaardig in iedere zaak.
Uw dienaar neemt ze ter harte,
hij wordt er rijk voor beloond.
Maar wie beseft al zijn feilen?
Vergeef mij ook wat ik niet weet.
Bescherm uw knecht tegen hoogmoed,
geef die geen macht over mij.
Dan zal ik rechtschapen en rein zijn,
door geen gemeenheid bevlekt.

Tweede Lezing: Jak 5, 1-6

Broeders en zusters, gij die rijk zijt: weent en jammert om de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door motten aangetast, uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw vlees verteren. Schatten hebt gij verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn. Hoort, het loon dat gij hebt onthouden aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid roept luid, en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen tot de
oren van de Heer der heerscharen. Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast, gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting. Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord; hij heeft geen verweer tegen u.

Evangelie: Mc 9, 38-43. 45. 47-48

In die tijd zei Johannes tot Jezus: ‘Meester, we hebben iemand die ons niet volgt in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het hem te beletten omdat hij geen volgeling van ons was.’ Maar Jezus zei: ‘Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn Naam zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Als iemand u een beker water te drinker geeft omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: zijn loon
zal hem zeker niet ontgaan. Maar als iemand een van deze kleinen die geloven, aanleiding tot zonde geeft, het zou beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp. Dreigt uw hand u aanleiding tot zonde te geven, hak ze af; het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee handen in de hel te komen, in het onblusbaar vuur. Het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen. Het is beter voor u met een oog het Rijk Gods binnen te gaan dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen, waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt.

Doop Marthe De Brucker

Zondag 5 september werd in onze kerk Marthe De Brucker gedoopt, dochtertje van Annelies Feytons en Karl De Brucker ,. wonend op Meers.

We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun dochtertje. Moge ons gebed een steun zijn voor hen en hun familie om hun kindje in liefde op te voeden.

« Older Entries