op zoek naar lichteiland

Download de digitale tochtkaart en trek erop uit als echte lichtzoekers.
Onderweg stop je vier keer en maak je via een audiofragment kennis met Jozef, Maria, Hanna en zelfs … de duistere koning Herodes. Om de audiofragmenten te beluisteren, klik je op de QR-code of op de afbeelding. Als je de tochtkaart hebt afgedrukt, kun je de QR-code ook scannen. Jullie vertrekken onder de bogen aan het stadhuis van Borgloon. De vijfde ontmoeting met Simeon gebeurt … wanneer je in de kerk aankomt.

Na elke ontmoeting krijg je een opdracht. Kunnen jullie die goed vervullen? Dan krijg je een stukje van een zin. Nu ja, krijgen … eigenlijk moet je nog wat puzzelen!
Met al die woorden kun je de zin volledig maken. Als je die zin naar IDGP@kerknet.be mailt, krijg je een leuke attentie! Ook in de kerk zelf ontvang je een leuke attentie.

De opdrachten en raadsels zijn op maat van kinderen tot 10 jaar, maar iedereen kan meegenieten!

Wat heb je nodig?

  • een mooie babypop in een warm dekentje
  • een sjaal die kan dienst doen als blinddoek
  • een zak om takjes en andere schatten in te verzamelen
  • een smartphone of tablet met internetverbinding
  • de digitale tochtkaart 
  • Voordat je vertrekt, zet je (zonder dat je kinderen het zien) in een donker hoekje van jouw huis een waterbassin klaar met een grote, mooie kaars, theelichtjes en lucifers.

Schrijf je nu in via deze link

Digitale tochtkaart

Wil je de dag afronden met lekkere pannenkoeken? Dan vind je hier ons magisch recept voor superlichte pannenkoeken.

Goed om te weten: deze Lichtmis-luisterwandeling is uitgewerkt met het verhaal van de Opdracht van de Heer in het Lucasevangelie (Lc 2,22-39) als startpunt.

Het feest van Maria Lichtmis is telkens weer een belangrijke dag voor de kerk en de gezinnen. Ouders van dopelingen, ouders van communicanten en andere gezinnen vinden een plaatsje in de kerkgemeenschap en genieten van de zegen en het licht. En tegelijk zijn zij zelf tot zegen voor de kerkgemeenschap. Een echte zegen gaat immers altijd in twee richtingen.

Bij aankomst in de kerk zal de priester de gezinnen dan ook zegenen. De dopelingen krijgen ook de herinnering aan hun doop mee.


Om alles coronaveilig te houden vragen we om enkel in jullie eigen bubbel deel te nemen aan de wandeling, om afstand te houden van andere wandelaars en voor de veiligheid toch wat reinigingsdoekjes/alcoholgel mee te nemen voor tijdens de tocht #staysafe

Doop van de Heer – Lezingen

Eerste Lezing: Jes 55, 1-11

Zo spreekt de Heer: “Komt naar het water, gij allen die dorst lijdt! Ook gij die geen geld hebt, komt toch. Komt kopen, geniet zonder geld en zonder te betalen, komt kopen wijn en melk. Wat geeft gij uw geld voor iets dat geen brood is? Wat geeft gij uw arbeid voor iets dat niet voedt? Luistert, luistert naar Mij: dan eet gij wat goed is, dan verzadigt gij u aan heerlijke spijs. Neigt uw oor en komt naar Mij en luistert en gij zult leven. Een blijvend verbond ga Ik sluiten met u; de gunst, aan David verleend, verloochen Ik niet. Hem heb Ik gemaakt tot getuige voor de volkeren, tot vorst en gebieder over de naties. Waarlijk, een volk zult gij roepen dat gij niet kent en een volk dat u niet kent, snelt naar u toe omwille van Israëls Heilige, die u verheerlijkt. Zoekt de Heer, nu Hij zich laat vinden, roept Hem aan, nu Hij nabij is. De ongerechtige moet zijn weg verlaten, de zondaar zijn gedachten; hij moet naar de Heer terugkeren – de Heer zal zich erbarmen – terug naar onze God, die altijd wil vergeven. Uw gedachten zijn nu eenmaal niet mijn gedachten, mijn wegen niet uw wegen” – zegt het orakel van de Heer – “maar zoals de hemel hoog boven de aarde is, zo hoog gaan mijn wegen uw wegen te boven en mijn gedachten uw gedachten. Zoals de regen en de sneeuw uit de hemel
vallen en daar pas terugkeren, wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht, zodat zij groen wordt, wanneer zij het zaad aan de zaaier hebben gegeven en het brood aan de eter, zo zal het ook gaan met het woord dat komt uit mijn mond: het keert niet vruchteloos naar Mij terug; het keert pas weer, wanneer het mijn wil volbracht heeft en zijn zending heeft vervuld.”

Antwoordpsalm : Jes 12, 2-3. 4bcd. 5-6

Verheugd zult ge water scheppen
uit de bronnen van heil.
Ja, Hij is de God van mijn heil,
Hij geeft mij vertrouwen, ik hoef niet te vrezen;
want Hij is mijn kracht, Hem prijs ik,
Hij heeft mij redding gebracht.
Verheugd zult ge water scheppen
uit de bronnen van heil.
Verheerlijkt de Heer, roept zijn Naam aan;
maakt bij de volken zijn daden bekend,
gedenkt hoe verheven zijn Naam is.
Bezingt de Heer om zijn weergaloos werk,
laat heel de aarde het weten.
Verheugt u en jubelt, die Sion bewoont,
om Israëls Heilige, groot in uw midden

Tweede Lezing: 1 Joh 5, 1-9

Dierbaren, iedereen die gelooft dat Jezus de Verlosser is, is een kind van God. Welnu, wie de vader liefheeft, bemint ook het kind. Willen wij God liefhebben en zijn geboden onderhouden, dan moeten wij ook Gods kinderen liefhebben. Dat is onze maatstaf. God beminnen wil zeggen: zijn geboden onderhouden, en zijn geboden zijn niet moeilijk
te onderhouden, want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En het wapen waarmee wij de wereld overwinnen, is geen ander dan ons geloof. Niemand kan de wereld overwinnen dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Hij is het die gekomen is met water en bloed, Jezus Christus. Hij is gekomen niet door water alleen,
en het bloed, en deze drie stemmen overeen. Als wij het getuigenis van mensen aannemen, dan zeker dat van God, dat zoveel groter gezag heeft; God zelf waarborgt het getuigenis, dat Hij heeft afgelegd aangaande zijn Zoon.

Evangelie: Mc 1, 7-11

In die tijd predikte Johannes: ‘Na mij komt die sterker is dan ik, en ik ben niet waardig mij te bukken en de riem van zijn sandalen los te maken. Ik heb u gedoopt met water maar Hij zal u dopen met de heilige Geest.’ In die tijd vertrok Jezus uit Nazaret in Galilea en liet zich in de Jordaan door Johannes dopen. En op hetzelfde ogenblik dat Geest als een duif op zich neerdalen. En er kwam een stem uit de hemel: ‘Gij zijt mijn Zoon, mijn veelgeliefde; in U heb Ik welbehagen.’

Openbaring van de Heer

Eerste lezing: Jes. 60, 1-6

Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de Zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: de duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op uw licht, koningen op de luister van uw dageraad. Sla uw ogen op en zie om u heen: van overal stromen ze naar u toe, uw zonen komen van verre, uw dochters draagt men op de arm. Bij het zien hiervan zult gij met blijdschap worden vervuld en uw hart zal bonzen en wijd worden van vreugde. Want de schatten der zee gaan over in uw bezit, de rijkdommen der volkeren worden aan u afgedragen. Een zee van kamelen bedekt u, jonge kamelen van Midjan en Efa. Alle bewoners van Sjeba trekken naar u toe; ze voeren goud en wierook aan en verkondigen luid de roem van de Heer.

Antwoordpsalm: psalm 72

Alle volken der aarde huldigen U, Heer.
Mijn God, verleen de Koning uw wijsheid,
de koningszoon uw rechtvaardigheid.
Hij moge uw volk rechtvaardig besturen,
uw armen met billijkheid.
Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien
en welvaart alom tot het einde der maanden.
Regeren zal hij van zee tot zee,
vanaf de Rivier tot de grens van de aarde.
Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken,
Arabische heersers en Ethiopen betalen hem cijns.
Hem huldigen alle vorsten der aarde
en alle volkeren dienen hem.
De arme die steun vraagt zal hij bevrijden,
de ongelukkige zonder hulp.
Hij zal zich ontfermen over misdeelden,
de zwakken schenkt hij weer levensmoed

Tweede lezing: Ef. 3, 2-3a.5-6

Broeders en zusters, Gij hebt vernomen hoe zich de genade Gods heeft verwezenlijkt, die mij met het oog op u gegeven is; door openbaring is mij de kennis van het geheim meegedeeld, zoals ik het reeds in het kort heb beschreven. Nooit is het onder vroegere geslachten aan de kinderen der mensen bekend gemaakt, zoals het nu
door de Geest is geopenbaard aan zijn heilige Apostelen en Profeten: dat de heidenen in Christus Jezus medeërfgenamen zijn, medeleden en mededeelgenoten van de belofte door middel van het Evangelie.

Evangelie: Mt. 2, 1-12

Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het Oosten en vroegen: Waar is de pasgeboren Koning der Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem onze hulde te brengen. Toen koning Herodes dit hoorde, werd hij verontrust en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen en legde hun de vraag voor, waar de Christus geboren moest worden. Zij antwoordden hem: Te Betlehem in Juda. Zo immers staat er geschreven bij de Profeet: en gij Betlehem, landstreek van Juda, gij zijt volstrekt niet de geringste onder de leiders van Juda, want uit u zal een leidsman te voorschijn treden, die herder zal zijn over mijn volk Israël. Toen ontbood Herodes in het geheim de
Wijzen en hij vroeg hun nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was. Daarop zond hij hen naar Betlehem met de opdracht: Gaat een zorgvuldig onderzoek instellen naar het Kind, en wanneer gij het gevonden hebt, bericht het mij dan, opdat ook ik Het hulde kan gaan brengen.
Na de koning aangehoord te hebben, vertrokken zij. En zie, de ster die zij in het Oosten gezien hadden, ging voor hen uit, totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond, stil bleef staan. Op het zien van de ster werden zij vervuld van overgrote vreugde. Zij ging het huis binnen, zagen er het Kind met zijn moeder Maria en op hun knieën neervallend betuigden zij Het hun hulde. Zij haalden hun schatten te voorschijn en boden Het geschenken aan: goud, wierook
en mirre. En in een droom van Godswege gewaarschuwd niet meer naar Herodes terug te keren, vertrokken zij langs een andere weg naar hun land.

feest van de moeder gods

Evangelie van de dag

In die tijd haastten de herders zich naar Betlehem en vonden Maria en Jozef en het pasgeboren kind, dat in de kribbe lag. Toen ze dit gezien hadden maakten ze bekend wat hun over dit kind gezegd was. Allen die het hoorden stonden verwonderd over hetgeen de herders hun verhaalden. Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en overwoog ze bij zichzelf. De herders keerden terug, terwijl zij God verheerlijkten en loofden om alles wat zij gehoord en gezien hadden; het was juist zoals hun gezegd was. Toen de acht dagen voorbij waren en men het kind moest besnijden ontving het de naam Jezus, zoals het door de engel was genoemd voordat het in de moederschoot werd ontvangen.

Lucas 2,16-21

Heilige Maria Moeder van God – Cogitationes Cordis Ejus

KERSTGROET VAN PASTOOR MARCEL

Beste lezer en parochiaan,

Kerstmis is dit jaar een eigenaardige beleving door de beperkte fysieke contactmogelijkheid. Het feest dat bij uitstek een gezinsfeest is zal in het klein moeten gevierd worden. Gelukkig zijn er ook andere vormen van contact; via telefoon, een kerstkaartje, een mailbericht of SMS-je. Breng aan uw familieleden in de rust en verzorgingshuizen onze kerstwensen over en aan de zieken, bijzonder zij die door het coronavirus zijn getroffen. De verbondenheid met elkaar voelen we nog des te meer aan als belangrijk in ons leven. Kerstmis kan ons ook helpen ‘te zien naar binnen’. Licht dat Christus brengt en vrede die Hij in ons hart legt. Hem ontmoeten in de stilte van ons hart, bewogen worden door de mooie kerstboodschap, u laten raken door een of ander woord uit de heilige schrift, dat hoop en perspectief biedt in deze donkere dagen van de jaar-wende.

 Ik wens u een zalige kerst.

Marcel Rouffa, uw pastoor

“Open Kerk” in onze federatie bij Kerstmis

OPEN KERK

Een dikke proficiat aan de kerkfabriek met de realisatie van de vernieuwde St-Odulphuskerk. Bezoekers zijn getroffen door de schoonheid en de waardigheid van onze centrumkerk. Intussen hebben we al beperkt bezoek kunnen toelaten. Vanaf de dag voor kerstmis is vrij bezoek aan de kerk mogelijk, rekening houdend met de gevraagde coronamaatregelen. Voor de kleinsten is bezoek aan de kerststal mogelijk. In de maand januari plannen we ook dat de lagere school op bezoek kan komen.

Op zondagen kunnen we geen publiek toelaten bij het streamen van de eucharistie; voor de weekvieringen doen we een ‘zachte’ opstart omdat 15 personen mogen aanwezig zijn.

De kerk is elke dag open van 9 tot 17 u. Op zondagvoormiddag is er geen vrije toegang tijdens de opname van de zondagmis.

SINT-VEDASTUS HOEPERTINGEN

OPEN KERK OP KERSTDAG

De kerk zal open zijn op kerstdag van 9 tot 10 u. Er zal geen viering zijn, maar u bent hartelijk welkom voor een persoonlijk gebed en het bezoek aan de kerststal.

KRUISVERHEFFING JESSEREN

OPEN KERK OP KERSTDAG

De kerk zal open zijn op kerstavond van 18 tot 19 u. en op kerstdag van 14 tot 16 u. Er zal geen eucharistieviering zijn, maar u bent hartelijk welkom voor een persoonlijk gebed en het bezoek aan de kerststal.

VIERDE ZONDAG VAN DE ADVENT – Lezingen

Eerste Lezing: 2 Sam 7, 1-5, 8b-11, 16

Toen Koning David zijn intrek had genomen in zijn paleis en de Heer gezorgd had dat al zijn vijanden in heel de omtrek, hem met rust lieten, zei hij tegen de profeet Natan: ‘Nu moet u eens zien! Zelf woon ik in een paleis van cederhout en de ark van God staat onder tentdoek!’ Natan zei tot de koning: ‘Doe gerust wat u van plan bent; de Heer staat u bij.’ Maar diezelfde nacht nog werd het woord van Jahwe gericht tot Natan: ‘Zeg aan mijn dienaar David: zo spreekt de Heer: Gij wilt voor Mij een huis bouwen en Mij daarin laten wonen? Zo spreekt de Heer, Heer van de hemelse machten: Ik heb u uit de steppe gehaald, achter de schapen vandaan om vorst te zijn over mij volk Israël. Op al uw tochten heb Ik u bijgestaan, al uw vijanden heb Ik vernietigd, uw naam heb Ik groot gemaakt als die van de groten der aarde. Ik heb mijn volk Israël een gebied gegeven en het daar geplant om er te wonen Het wordt niet meer opgeschrikt door en door geen boosdoeners verdrukt zoals vroeger, in de tijd dat Ik over Israël, mijn volk, rechters had aangesteld. Ik heb gezorgd dat al uw vijanden u met rust laten. De Heer kondigt u aan dat Hij een huis voor u zal oprichten. Zo zal uw huis en uw koninklijke macht altijd stand houden; uw troon staat vast voor eeuwig.’

Antwoordpsalm : Ps 89

Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
Uw gunsten, Heer, wil ik bezingen,
uw trouw verkondigen aan elk geslacht.
Gij hebt gezegd: Mijn gunst blijft eeuwig duren,
de hemel is de grondslag van mijn trouw;
Ik heb met David een verbond gesloten,
mijn uitverkoren dienaar met een eed beloofd:
Ik zal uw nageslacht in stand houden voor eeuwig,
in alle tijden blijft uw troon bestaan.
Hij zal Mij aanroepen: Gij zijt mijn Vader,
mijn God, de steenrots van mijn heil.
Voor altijd kan hij rekenen op mijn genade,
voor immer blijft mijn bond met hem van kracht.

Tweede Lezing: Rom 16, 25-27

Broeders en zusters, aan Hem die bij machte is u te bevestigen in het evangelie van Jezus Christus dat ik verkondig – volgens de openbaring van het geheim dat eeuwenlang verzwegen bleef maar nu is onthuld, en dat krachtens de opdracht van de eeuwige God aan de hand van profetische geschriften aan alle heidenvolken is bekend gemaakt om hen te brengen tot de gehoorzaamheid van het geloof – aan Hem, de enige, alwijze God, zij de heerlijkheid door Jezus Christus in de eeuwen der eeuwen! Amen

Evangelie: Lc 1, 26-38

Toen Elisabeth zes maanden zwanger was werd de engel Gabriël van Godswege gezonden naar een stad in Galilea, Nazaret, tot een maagd die verloofd was met een man die Jozef heette, uit het huis van David; de naam van de maagd was Maria. Hij trad bij haar binnen en sprak: ‘Verheug u, de Heer is met u!’ Zij schrok van dat woord en vroeg zich af, wat die groet toch wel kon betekenen. Maar de engel zei tot haar: ‘Vrees niet Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Zie, gij zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en gij moet Hem de naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. God de Heer zal Hem de troon van zijn vader David schenken en Hij zal in eeuwigheid koning zijn over het huis van Jakob en aan zijn koningschap zal nooit een einde komen.’ Maria echter sprak tot de engel: ‘Hoe zal dit geschieden, daar ik geen man beken?’ Hierop gaf de engel haar
ten antwoord: ‘De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook zal wat ter wereld wordt gebracht heilig genoemd worden, Zoon van God. Weet, dat zelfs Elisabeth, uw bloedverwante, in haar ouderdom een zoon heeft ontvangen en, ofschoon zij onvruchtbaar heette, is zij nu in haar zesde maand; want voor God is niets onmogelijk.’ Nu zei Maria: ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.’
En de engel ging van haar heen

LIVESTREAM VAN DE VIERINGEN

Vanaf 20 december gaan we vanuit de centrumkerk van onze pastorale eenheid de vieringen live streamen op het gewone uur van 10u30. Om deze voor iedereen toegankelijk te maken doen we dat op het Youtube-kanaal van onze “pastorale eenheid Borgloon” of op de Facebook-pagina van onze Pastorale Eenheid

Ook de viering van 25 december streamen we rechtstreeks om 10u30 vanuit de Sint-Odulphuskerk. Kijk op onze website of in het parochieblad ‘Kerk & Leven’ voor de juiste momenten van de livestreams.

De livestream van zondag 3 januari zijn te bekijken op :

Facebook : https://www.facebook.com/kerkborgloon/posts/2782319675368786

Youtube : https://youtu.be/UpO9wjlc3-4

« Older Entries