di. mei 24th, 2022

Vieringen

6de Paaszondag

Eerste Lezing: Hand 15, 1-2.22-29 In die dagen verkondigden enige mensen die van Judea waren gekomen, aan de broeders de leer: "Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden, kunt ge niet gered worden." Toen hierover onenigheid ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas en enkele andere leden van…

Lees meer

5de Paaszondag

Eerste Lezing: Hand. 14, 21-27 In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra, Ikonium en Antiochië. Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden dat wij door vele kwellingen het Rijks Gods moeten binnengaan. In elke gemeente stelden zij na gebed en vasten oudsten voor hen aan,…

Lees meer

4de Paaszondag – Roepingenzondag

Eerste Lezing: Hnd 13, 14.43-52 In die dagen reisde Paulus en Barnabas langs Perge naar Antiochië in Pisidië, waar zij op de sabbat de synagoge binnengingen. Na afloop van de dienst in de synagoge liepen vele joden en godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas mee; deze spraken hen toe en drongen er bij hen op aan in de genade van…

Lees meer

Lezingen 3e zondag Paastijd

Eerste Lezing: Hand 5, 27b-32.40b-41 In die dagen ondervroeg de hogepriester de apostelen: “Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden in de naam van Jezus onderricht te geven? Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer. Bovendien wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen.” Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord: “Men moet God meer…

Lees meer

Beloken Pasen

Eerste Lezing: Handelingen 5,12-16 Door de handen van de apostelen geschiedden er vele wondertekenen onder het volk. Allen waren eensgezind en kwamen tezamen in de Zuilengang van Salomo. Van de overigen durfde niemand zich bijhen te voegen, hoezeer het volk hen ook prees. Steeds meer geloofden er in de Heer; mannen zowel als vrouwen sloten zich in grote groepen bij…

Lees meer

Lezingen Pasen

Eerste Lezing: Hand 10, 34a. 37-43 In die tijd nam Petrus het woord en sprak: Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfdheeft met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder…

Lees meer

Lezingen Palmzondag

Evangelie bij de intocht: Lucas 19, 28-40 In die tijd trok Jezus verder en ging op naar Jeruzalem. Toen Hij Betfage en Betanië naderde zond Hij twee van zijn leerlingen met de opdracht: “Gaat naar het dorp daar vóór u. Bij uw binnenkomst zult ge een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt het…

Lees meer

Vijfde zondag van de 40-dagentijd

Eerste Lezing: Jes. 43, 16-21 Zo spreekt de Heer, die door de zee een weg legt, een baan door de onstuimige golven; en die wagen en paard daarover laat gaan, leger en strijdmacht, gesloten aaneen, maar dan gaan ze rusten, staan niet meer op, uitgeblust zijn ze, uitgedoofd als een vlaspit. Denk niet meer aan het verleden en sla geen…

Lees meer

Lezingen 2de zondag 40-dagentijd

Eerste Lezing: Gn 15, 5-12.17-18 In die dagen leidde God Abram naar buiten en zei: "Kijk naar de hemel en tel de sterren, als ge kunt." En Hij verzekerde hem: "Zo talrijk wordt uw nageslacht." Abram geloofde de Heer en deze rekende hem dat als gerechtigheid aan. Toen zei God tot hem: "Ik ben de Heer, die u uit Ur…

Lees meer

Lezingen 1ste zondag 40-dagentijd

Eerste Lezing: Dt 26, 4-10 In die dagen sprak Mozes tot het volk: "De priester zal de korf met de eerste veldvruchten van u aannemen en hem plaatsen voor het altaar van de Heer, uw God. Dan moet gij staande voor de Heer, uw God, zeggen: Mijn vader was een zwervende Arameër. Hij is met een klein aantal mensen naar…

Lees meer