ma. sep 26th, 2022

Vieringen

Lezingen 17de zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing: Gen. 18, 20-32 In die dagen zei de Heer: “Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde! Ik ga naar beneden om te zien of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep, die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.” Toen gingen de mannen op weg in de richting…

Lees meer

Lezingen 16de zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing: Gn 18, 1-10a In die dagen verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog…

Lees meer

Lezingen 15de zondag van het jaar c

Eerste Lezing: Deut 30, 10-14 In die dagen sprak Mozes tot het volk: “Als gij de stem van de Heer uw God hoort, dan moet ge Hem gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden, die in dit wetboek staan opgetekend; danmoet gij met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de Heer, uw God. De geboden, die ik…

Lees meer

Lezingen 14de zondag door het jaar c

Eerste Lezing: Js 66, 10-14c Verheug u met Jeruzalem, en juich over haar, allen die haar liefhebben! Neem deel aan haar vreugde, allen die over haar treuren! En laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten vol troost, en u vol genot laven aan haar zo rijke boezem. Want zo spreekt de Heer: “Als een rivier leid Ik de…

Lees meer

Lezingen 13de zondag door het jaar

Eerste Lezing: 1 Kon 19, 16b.19-21 In die dagen zei de Heer tot Elia: “Gij moet Elisa, de zoon van Safat, zalven tot uw opvolger als profeet.” Elia vertrok en trof Elisa, de zoon van Safat, terwijl die aan het ploegen was. Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit; hijzelf bevond zich bij het twaalfde. Toen Elia langs kwam, wierp…

Lees meer

Heilig Hart van Jezus

Litanie van het Heilig Hart van Jezus Heer, ONTFERM U OVER ONSChristus, ONTFERM U OVER ONSHeer, ONTFERM U OVER ONS Hart van Jezus, de Zoon van de eeuwige Vader,ONTFERM U OVER ONSHart van Jezus, door de Heilige Geest in de schootvan de Moedermaagd gevormd, "Hart van Jezus, wezenlijk verenigdmet het Woord van God, „Hart, van Jezus, oneindige majesteit,”Hart van Jezus, heilige tempel van God, „Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel,”Hart…

Lees meer

Geboorte van de H. Johannes de Doper

In die tijd brak voor Elisabet het ogenblik aan dat zij moeder werd; zij schonk het leven aan een zoon. Toen de buren en de familie hoorden hoe groot de barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond, deelden zij in haar vreugde. Op de achtste dag kwam men het kind besnijden en ze wilden het naar zijn vader…

Lees meer

Lezingen 12de zondag door het jaar (C-jaar)

Eerste Lezing: Zach 12, 10-11 Zo spreekt de Heer: “In die dagen zal Ik over het huis van David een geest van welwillendheid en gebed uitstorten, zodat zij zullen opzien naar Hem, die zij doorstoken hebben; zij zullen over Hem treuren als over een enig kind, als over een eerstgeborene om hem schreien. Op die dag zal het rouwbetoon in…

Lees meer

Heilige Drie-eenheid – Lezingen

Eerste Lezing: Spr 8,22-31 Zo spreekt de wijsheid van God: De Heer schiep mij vóór al het bestaande, vóór al wat Hij vanouds gemaakt heeft. Van eeuwigheid ben ik gevormd, lang vóór het begin der aarde. Toen er nog geen oceanen waren, was ik reeds geboren, vóór er bronnen waren, overstromend van water. Voordat de bergen geplaatst werden, en vóór…

Lees meer

Pinksteren : lezingen

Eerste Lezing: Handelingen 2, 1-11 Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren alleen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van.Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.…

Lees meer