Category Archives: Parochienieuws

Vieringen Allerheiligen – Allerzielen

Maandag 1 november Allerheiligen

Bommershoven
14.00 u.:
Gebedsviering

Borgloon
10.30 u
.: Eucharistie St-Odulphuskerk

14.30 u.: Gebedsviering St-Odulphuskerk

Gors-Opleeuw          
14.30 u.:
Gebedsviering

Gotem
10.00 u.: Eucharistie en kerkhofzegening

Hendrieken-Voort
15.30 u
.: Gebedsviering

Hoepertingen

09.00 u.: Eucharistie

14.30 u.: Gebedsviering

Jesseren
15.30 u
.: Gebedsviering

Kerniel
15.00 u
.: Gebedsviering

Kuttekoven

13.15 u.: kerkhofzegen

Rijkel 

14.00 u.: Eucharistie en kerkhofzegening

Haren

14.00 u.: Gebedsviering

Broekom

14.00 u. gebedsviering in zaaltje

Grootloon

14.00 u.: Gebedsviering

Nieuwe gemeentelijke begraafplaats

grafzegening rond 16.15 u.

Dinsdag 2 november Allerzielen:

09.00 u. eucharistieviering in Gors-Opleeuw

18.00 u. eucharistieviering in Hendrieken-Voort

“Open Kerk” in onze federatie bij Kerstmis

OPEN KERK

Een dikke proficiat aan de kerkfabriek met de realisatie van de vernieuwde St-Odulphuskerk. Bezoekers zijn getroffen door de schoonheid en de waardigheid van onze centrumkerk. Intussen hebben we al beperkt bezoek kunnen toelaten. Vanaf de dag voor kerstmis is vrij bezoek aan de kerk mogelijk, rekening houdend met de gevraagde coronamaatregelen. Voor de kleinsten is bezoek aan de kerststal mogelijk. In de maand januari plannen we ook dat de lagere school op bezoek kan komen.

Op zondagen kunnen we geen publiek toelaten bij het streamen van de eucharistie; voor de weekvieringen doen we een ‘zachte’ opstart omdat 15 personen mogen aanwezig zijn.

De kerk is elke dag open van 9 tot 17 u. Op zondagvoormiddag is er geen vrije toegang tijdens de opname van de zondagmis.

SINT-VEDASTUS HOEPERTINGEN

OPEN KERK OP KERSTDAG

De kerk zal open zijn op kerstdag van 9 tot 10 u. Er zal geen viering zijn, maar u bent hartelijk welkom voor een persoonlijk gebed en het bezoek aan de kerststal.

KRUISVERHEFFING JESSEREN

OPEN KERK OP KERSTDAG

De kerk zal open zijn op kerstavond van 18 tot 19 u. en op kerstdag van 14 tot 16 u. Er zal geen eucharistieviering zijn, maar u bent hartelijk welkom voor een persoonlijk gebed en het bezoek aan de kerststal.

Internationale dag van de vrijwilliger

God gebeurt.  Hij krijgt handen en voeten in zoveel mensen, die zich vrijwillig inzetten voor andere mensen.  

1 op de 8 Vlaming vrijwilligt en uit het derde jaarrapport van de Katholieke Kerk in België dat verscheen op 18 november jl. blijkt dat de parochies in België maar liefst 141.054 vrijwilligers tellen, goed voor zo’n tweeduizend initiatieven ten dienste van mensen.  Vrijwilligers in pastorale eenheden  gaan o.a. voor in gebedsdiensten of uitvaarten, geven catechese of vorming, verzekeren de goede werking van samenwerkingsverbanden, proberen de noden van kwetsbare mensen te lenigen, staan in voor het beheer van geld en patrimonium. 

Elk jaar op 5 december is er internationale dag van de vrijwilliger.  Overal ter wereld worden vrijwilligers in de bloemetjes gezet.  Dit jaar kreeg deze internationale dag als thema ‘Kracht’.  Op de affiche staan er naast ‘Kracht’ ook nog woorden als paraat, energetisch, betekenisvol, positief, dynamisch.    

Veel van onze vrijwilligers dragen deze eigenschappen in zich.  We zijn hen dan ook oprecht dankbaar om wat ze betekenen voor onze Kerk ter plekke.  

Aan al onze vrijwilligers : veel kracht en enthousiasme om na dit moeilijke jaar uit te kijken naar 2021.  

Franciscaanse adventsbezinning

Binnen onze federatie is er een groep actief van de Orde van de Franciscaanse Suculieren (OFS). Vandaag posten we de eerste dag van hun adventsretraite:

Franciscus van Assisi verlangde ernaar
om overal en altijd zijn leven
af te stemmen op het evangelie 
en met de vurigheid van zijn hart
Jezus’ voorbeeld op de voet te volgen.

Dit is het uitgangspunt 
van het verhaal over de levende kerststal te Greccio
opgetekend door Thomas van Celano,
de minderbroeder die de oudste biografie
van Franciscus schreef. 

Meteen ook een oproep aan ons
bij het begin van de advent:
Welke plaats krijgt het evangelie in mijn leven? 
Hoe volg ik Jezus na?

Wil je elke week de mail ontvangen? Kijk dan op de webpagina van Franciscaans leven

Allerheiligen en Allerzielen

Beste parochianen

Binnenkort vieren we Allerheiligen en Allerzielen. Dit is een tijd waarin we bijzonder verbonden willen zijn met onze overledenen en zeker dit jaar is het goed om dat samen met onze gemeenschap doen. Door het covid-19 virus, verloopt alles anders dit jaar. Zo zal het ook zijn voor de 1 novembervieringen. Omdat de beschikbare plaatsen in de kerken beperkt zijn en wij zoals ieder jaar een grote toeloop van kerkgangers verwachten, moeten wij tot onze spijt meedelen dat er geen gebedsdiensten zijn in de namiddag en ook geen zegeningen op het kerkhof. Het kerkhof bezoek blijft natuurlijk mogelijk.

Alle Eucharistievieringen van dit weekend zijn afgelast omwille van de coronamaatregelen. De kerken zijn wel open op die momenten en tussen 14 en 16u.

In de namiddag is er de mogelijkheid tot een persoonlijk, individueel gebed en het branden van een kaarsje in de kerk; alle kerken zullen open zijn van 14.00 u. tot 16.00 u. Met uitzondering van Gotem, daar zal de kerk van 09.00 u. tot 11.00 u. open zijn. Er zal in Gotem dus geen viering zijn om 09.00 u. Om 10 u. is er wel de zegening van de graven.

Tijdens deze openingsuren kunnen ook de gedachteniskruisjes van de overledenen mee genomen worden. Er zullen begeleiders aanwezig zijn. Er worden dit jaar geen gebedskaartjes met namen van de overledenen uitgedeeld.

Kerken open op zondag 1 november van 14.00 u. tot 16.00 u.: Borgloon, Gors-Opleeuw, Grootloon, Haren, Hoepertingen, Kerniel, Jesseren. Hendrieken -Voort en Rijkel: Voor en na de namiddagviering.

Men kan tijdens de openingsuren terecht voor een moment van persoonlijk gebed; ook dan kunnen de gedachteniskruisjes worden afgehaald. Er zijn geen gebedsdiensten.

In Bommershoven, Broekom en Kuttekoven kan men wel een kerkhof bezoek doen, maar er zijn geen gebedsdiensten.

Maandag 2 november Allerzielenvieringen: Jesseren 09.00 u. Hoepertingen 09.00 u. Borgloon 10.30 u.

Betreffende de eucharistievieringen vragen wij de gelovigen zich zoveel mogelijk te spreiden over het ruime aanbod van vieringen van Allerheiligen, zowel de vooravond, de hoogdag zelf maar ook op Allerzielendag, net omdat de capaciteit van de kerken zeer beperkt is. We zijn immers verplicht de kerk te sluiten als ze volzet is.

Mogen wij u ook vragen om de nodige coronamaatregelen op te volgen: – draag altijd een mondkapje, bij elk bezoek in de kerk – ontsmet de handen bij het binnenkomen van de kerk – hou voldoende afstand – ook op het kerkhof is het aangewezen om de afstand te bewaren

Hou er rekening mee dat al deze regelingen onder voorbehoud zijn; mocht de situatie veranderen en de voorschriften van de veiligheidsraad strenger worden, dan is het mogelijk dat deze regelingen vervallen of worden aangepast.

Wij wensen iedereen een vrome gedachtenis aan onze overledenen en een zalige hoogdag.

Namens het federatieteam

Marcel Rouffa

13 september 2020

Omwille van de maatregelingen rond COVID-19 moeten we helaas melden dat de eerste communievieringen dit jaar zullen plaatsvinden zonder de aanwezigheid van de geloofsgemeenschap, zo konden we ervoor zorgen dat elke communicant 8 plaatsen heeft in de kerk. Sfeerfoto’s zullen verschijnen op onze website. We hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Om jullie de kans te bieden om toch deel te nemen aan een eucharistieviering in het weekend van 12 en 13 september zijn volgende vieringen gepland

12 september om 18u15 in de kerk van Jesseren

13 september om 9u00 in de Gasthuiskerk van Borgloon

13 september om 11u00 in de Gasthuiskerk van Borgloon (extra viering)

Benoeming Parochieassistente Sabine

Sabine Van Empten trad op 1 augustus 2020 in dienst als parochieassistente voor onze pastorale eenheid Borgloon met ondersteuning aan het dekenaat Sint-Truiden.

Via onderstaand interview laten wij jullie even kennismaken met wie Sabine eigenlijk is, wat haar drijfveer geweest is om de opleiding van parochieassistente te volgen en wat haar opdracht wordt.

Sabine hoe ben je tot deze keuze gekomen?

In 2012, na onze verhuis naar Borgloon, ben ik de eerste keer in contact gekomen met de parochiegemeenschap bij gelegenheid van de eerste communie van onze dochter Anne-Laure. Zo ben ik er stilaan ingerold; eerst als lector, daarna op vraag van diaken Vik als medewerker bij de catechese wat uiteindelijk geresulteerd heeft tot het nemen van de verantwoordelijkheid eerste communie na het vertrek van onze diaken Vik.

Op voorstel van de deken ben ik samen met mijn echtgenoot Serge naar een infovergadering gegaan, georganiseerd door het bisdom Hasselt, waar uitleg werd gegeven over de opleiding tot parochieassistente, pastores in de zorg en diakens. Na gezamenlijk overleg zijn wij beide een vorming gaan volgen bij het HIGW, ik, als parochieassistente en Serge als diaken.

Hoe lang duurde deze opleiding en wat hield dat in?

Dat was een vorming van 4 jaar met daaraan verbonden een stage. Inhoudelijk en praktische studies met examens maakte dat ik me toch wel gesterkt voelde om deze taak op me te nemen. Stilaan werd ik er mij meer en meer van bewust dat dit mijn roeping was, een droom die ik langs deze weg kon verwezenlijken. Wat niet wil zeggen dat alles van een leien dakje liep, combineren met het gezin, uitkomen voor je geloof – wat in deze maatschappij niet zo vanzelfsprekend is – en natuurlijk ook de twijfel die nu en dan de kop op steekt. Maar dankzij deze opleiding ben ik ook wel gegroeid in het geloof. Ik ben dan ook aan dit engagement begonnen met heel veel moed en energie, maar vooral met een groot geloof in de liefdevolle nabijheid van God.

Ik hoop dan ook deze liefde te mogen uitdragen, in woord maar vooral in daden van zorgzame liefdevolle nabijheid, voor kinderen, jongeren, maar vooral in steunende en troostende nabijheid voor mensen in nood.

Is het ook de bedoeling dat je bij de administratie bijspringt?

Als parochieassistente is het vooral de bedoeling om actief in het veld mee te werken als ondersteuning voor het pastoresteam en de noodzakelijke administratie tot een minimum te beperken.

Welke zijn je concrete opdrachten?

Diaconie

In de eerste plaats wil ik mensen nabij zijn. Vooral zieken en ouderen. Daarom zal ik in de nabije toekomst contact opnemen met de Samana kernen en andere organisaties om te kijken waar hun noden liggen op pastoraal gebied en hoe we dit samen kunnen invullen. In de rusthuizen wil ik graag een pastorale dienst ondersteunen en daarvoor een groepje vrijwilligers en personeel bijeenbrengen.

Op termijn zou ik heel graag een aantal vrijwilligers willen samenbrengen om een werking “Rouwende nabij” op te starten. We hebben tijdens de coronacrisis nogmaals gemerkt hoe belangrijk afscheid nemen is. Alhoewel de nood vrij hoog is moet hiervoor ook een extra opleiding gevolgd worden, dus is het belangrijk om mezelf hiervoor de nodige tijd te gunnen.

Jongerenwerking

Geleidelijk aan is het de bedoeling een jongerenwerking uit de grond te stampen. Dit zal geleidelijk aan groeien met jongeren die uit de vormselcatechese komen. Er zijn al contacten gelegd met YouFra, een jongerenwerking in Heuvelland die volgens de Franciscaanse traditie  vooral de zorg voor armen en onze planeet centraal stelt. We hopen – als corona het toelaat – te kunnen starten met de eerste bijeenkomsten vanaf oktober.

Catechese

Ik ben verantwoordelijke voor de eerste communie, de kinderwoorddienst en de gezinsvieringen. We zijn voor onze catechesewerking (eerste communie, Vormsel, Doop) wel op zoek naar extra vrijwilligers die de werking willen helpen dragen. Bij de vormsel vieringen bied ik bijstand.

Nieuw is ook dat we een doopselcatechese willen uitwerken om jonge ouders op weg te zetten om samen met hun kind(eren) gelovig op weg te gaan.

Naast de lokale werking bestaat mijn taak ook voor 25% uit de ondersteuning van het nieuwe dekenaat Sint-Truiden. Welke taak ik daar toebedeeld zal krijgen staat nog niet vast.

Ik ben me bewust dat voor veel opdrachten er een inloopperiode zal zijn.

Dit is een intense opdracht die op je afkomt, hopelijk vind je steun en medewerking van vele vrijwilligers want anders is dat onrealiseerbaar. Ik bewonder je moed en inzet om deze taak op je te nemen en dank je voor dit interview. Laat ons er samen voor bidden dat jou engagement ons allen tot steun kan zijn.

Wil je hulp bieden of heb je nog vragen, je kan Sabine contacteren op 0484/67 25 52 of sabine.van.empten@pastoraleeenheidborgloon.be

Interviewer van dienst: Lisette Stiers

Nieuwe dekenaat operationeel vanaf september

Hetgeen vorig jaar al in het nieuws kwam; de samenvoeging van 15 dekenaten tot 7 in ons bisdom, wordt vanaf 1 september operationeel. Voor ons houdt dat in dat wij voortaan samen met Sint-Truiden één dekenaat vormen. Deken Marcel Rouffa, inmiddels 14 jaar hier, zal dan niet langer deken zijn, maar blijf pastoor van de pastorale eenheid Borgloon. E.H. Wim Ceunen is dan de nieuwe deken voor de tien federaties Sint-Truiden en Borgloon. Dit nieuwe dekenaat reikt van Alken tot Gingelom, van Heers tot Nieuwerkerken. Voor de gelovigen verandert er niet veel, wel voor de pastoors, diakens, parochieassistenten en naaste medewerkers die nu leren denken en werken vanuit dit groter geheel. Sommige initiatieven, zoals bijvoorbeeld een pelgrimswandeling of een vastenconferentie kunnen georganiseerd worden voor dit groter geheel.

We wensen deken Marcel Rouffa dan ook te danken voor zijn jarenlange inzet voor ons dekenaat. Onze geloofsgemeenschap wenst deken Wim Ceunen ook heel veel succes met zijn nieuwe taak.

Vieringen “Tenhemelopneming van Maria”

Ter gelegenheid van het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria zijn er in onze federatie en in de naburige gemeenten een aantal vieringen gepland. Dit om de spreiding van het aantal mensen in elke kerk mogelijk te maken.

Vanavond 14 augustus 2020

18u15 – Gasthuiskerk met opname

18u30 – kerk van Groot-Gelmen (geen viering in Helshoven)

Morgen 15 augustus 2020

08u00 – O.L.V.-Kerk van Sint-Truiden

09u30 – Basiliek van Kortenbos

09u30 – Gasthuiskerk Borgloon

11u00 – kerk Gors-Opleeuw

18u15 – kerk Jesseren

We hopen dat door het aantal vieringen iedereen zich een beetje kan verspreiden zodat we coronaproof kunnen vieren.

« Older Entries