Category Archives: Parochienieuws

13 september 2020

Omwille van de maatregelingen rond COVID-19 moeten we helaas melden dat de eerste communievieringen dit jaar zullen plaatsvinden zonder de aanwezigheid van de geloofsgemeenschap, zo konden we ervoor zorgen dat elke communicant 8 plaatsen heeft in de kerk. Sfeerfoto’s zullen verschijnen op onze website. We hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.

Om jullie de kans te bieden om toch deel te nemen aan een eucharistieviering in het weekend van 12 en 13 september zijn volgende vieringen gepland

12 september om 18u15 in de kerk van Jesseren

13 september om 9u00 in de Gasthuiskerk van Borgloon

13 september om 11u00 in de Gasthuiskerk van Borgloon (extra viering)

Benoeming Parochieassistente Sabine

Sabine Van Empten trad op 1 augustus 2020 in dienst als parochieassistente voor onze pastorale eenheid Borgloon met ondersteuning aan het dekenaat Sint-Truiden.

Via onderstaand interview laten wij jullie even kennismaken met wie Sabine eigenlijk is, wat haar drijfveer geweest is om de opleiding van parochieassistente te volgen en wat haar opdracht wordt.

Sabine hoe ben je tot deze keuze gekomen?

In 2012, na onze verhuis naar Borgloon, ben ik de eerste keer in contact gekomen met de parochiegemeenschap bij gelegenheid van de eerste communie van onze dochter Anne-Laure. Zo ben ik er stilaan ingerold; eerst als lector, daarna op vraag van diaken Vik als medewerker bij de catechese wat uiteindelijk geresulteerd heeft tot het nemen van de verantwoordelijkheid eerste communie na het vertrek van onze diaken Vik.

Op voorstel van de deken ben ik samen met mijn echtgenoot Serge naar een infovergadering gegaan, georganiseerd door het bisdom Hasselt, waar uitleg werd gegeven over de opleiding tot parochieassistente, pastores in de zorg en diakens. Na gezamenlijk overleg zijn wij beide een vorming gaan volgen bij het HIGW, ik, als parochieassistente en Serge als diaken.

Hoe lang duurde deze opleiding en wat hield dat in?

Dat was een vorming van 4 jaar met daaraan verbonden een stage. Inhoudelijk en praktische studies met examens maakte dat ik me toch wel gesterkt voelde om deze taak op me te nemen. Stilaan werd ik er mij meer en meer van bewust dat dit mijn roeping was, een droom die ik langs deze weg kon verwezenlijken. Wat niet wil zeggen dat alles van een leien dakje liep, combineren met het gezin, uitkomen voor je geloof – wat in deze maatschappij niet zo vanzelfsprekend is – en natuurlijk ook de twijfel die nu en dan de kop op steekt. Maar dankzij deze opleiding ben ik ook wel gegroeid in het geloof. Ik ben dan ook aan dit engagement begonnen met heel veel moed en energie, maar vooral met een groot geloof in de liefdevolle nabijheid van God.

Ik hoop dan ook deze liefde te mogen uitdragen, in woord maar vooral in daden van zorgzame liefdevolle nabijheid, voor kinderen, jongeren, maar vooral in steunende en troostende nabijheid voor mensen in nood.

Is het ook de bedoeling dat je bij de administratie bijspringt?

Als parochieassistente is het vooral de bedoeling om actief in het veld mee te werken als ondersteuning voor het pastoresteam en de noodzakelijke administratie tot een minimum te beperken.

Welke zijn je concrete opdrachten?

Diaconie

In de eerste plaats wil ik mensen nabij zijn. Vooral zieken en ouderen. Daarom zal ik in de nabije toekomst contact opnemen met de Samana kernen en andere organisaties om te kijken waar hun noden liggen op pastoraal gebied en hoe we dit samen kunnen invullen. In de rusthuizen wil ik graag een pastorale dienst ondersteunen en daarvoor een groepje vrijwilligers en personeel bijeenbrengen.

Op termijn zou ik heel graag een aantal vrijwilligers willen samenbrengen om een werking “Rouwende nabij” op te starten. We hebben tijdens de coronacrisis nogmaals gemerkt hoe belangrijk afscheid nemen is. Alhoewel de nood vrij hoog is moet hiervoor ook een extra opleiding gevolgd worden, dus is het belangrijk om mezelf hiervoor de nodige tijd te gunnen.

Jongerenwerking

Geleidelijk aan is het de bedoeling een jongerenwerking uit de grond te stampen. Dit zal geleidelijk aan groeien met jongeren die uit de vormselcatechese komen. Er zijn al contacten gelegd met YouFra, een jongerenwerking in Heuvelland die volgens de Franciscaanse traditie  vooral de zorg voor armen en onze planeet centraal stelt. We hopen – als corona het toelaat – te kunnen starten met de eerste bijeenkomsten vanaf oktober.

Catechese

Ik ben verantwoordelijke voor de eerste communie, de kinderwoorddienst en de gezinsvieringen. We zijn voor onze catechesewerking (eerste communie, Vormsel, Doop) wel op zoek naar extra vrijwilligers die de werking willen helpen dragen. Bij de vormsel vieringen bied ik bijstand.

Nieuw is ook dat we een doopselcatechese willen uitwerken om jonge ouders op weg te zetten om samen met hun kind(eren) gelovig op weg te gaan.

Naast de lokale werking bestaat mijn taak ook voor 25% uit de ondersteuning van het nieuwe dekenaat Sint-Truiden. Welke taak ik daar toebedeeld zal krijgen staat nog niet vast.

Ik ben me bewust dat voor veel opdrachten er een inloopperiode zal zijn.

Dit is een intense opdracht die op je afkomt, hopelijk vind je steun en medewerking van vele vrijwilligers want anders is dat onrealiseerbaar. Ik bewonder je moed en inzet om deze taak op je te nemen en dank je voor dit interview. Laat ons er samen voor bidden dat jou engagement ons allen tot steun kan zijn.

Wil je hulp bieden of heb je nog vragen, je kan Sabine contacteren op 0484/67 25 52 of sabine.van.empten@pastoraleeenheidborgloon.be

Interviewer van dienst: Lisette Stiers

Nieuwe dekenaat operationeel vanaf september

Hetgeen vorig jaar al in het nieuws kwam; de samenvoeging van 15 dekenaten tot 7 in ons bisdom, wordt vanaf 1 september operationeel. Voor ons houdt dat in dat wij voortaan samen met Sint-Truiden één dekenaat vormen. Deken Marcel Rouffa, inmiddels 14 jaar hier, zal dan niet langer deken zijn, maar blijf pastoor van de pastorale eenheid Borgloon. E.H. Wim Ceunen is dan de nieuwe deken voor de tien federaties Sint-Truiden en Borgloon. Dit nieuwe dekenaat reikt van Alken tot Gingelom, van Heers tot Nieuwerkerken. Voor de gelovigen verandert er niet veel, wel voor de pastoors, diakens, parochieassistenten en naaste medewerkers die nu leren denken en werken vanuit dit groter geheel. Sommige initiatieven, zoals bijvoorbeeld een pelgrimswandeling of een vastenconferentie kunnen georganiseerd worden voor dit groter geheel.

We wensen deken Marcel Rouffa dan ook te danken voor zijn jarenlange inzet voor ons dekenaat. Onze geloofsgemeenschap wenst deken Wim Ceunen ook heel veel succes met zijn nieuwe taak.

Vieringen “Tenhemelopneming van Maria”

Ter gelegenheid van het hoogfeest van de Tenhemelopneming van Maria zijn er in onze federatie en in de naburige gemeenten een aantal vieringen gepland. Dit om de spreiding van het aantal mensen in elke kerk mogelijk te maken.

Vanavond 14 augustus 2020

18u15 – Gasthuiskerk met opname

18u30 – kerk van Groot-Gelmen (geen viering in Helshoven)

Morgen 15 augustus 2020

08u00 – O.L.V.-Kerk van Sint-Truiden

09u30 – Basiliek van Kortenbos

09u30 – Gasthuiskerk Borgloon

11u00 – kerk Gors-Opleeuw

18u15 – kerk Jesseren

We hopen dat door het aantal vieringen iedereen zich een beetje kan verspreiden zodat we coronaproof kunnen vieren.

OPROEP!

MAANDELIJKSE COMMUNIE bij ZIEKEN EN HOOGBEJAARDEN THUIS

We doen een oproepaan familieleden en/of medegelovigen om voor de bejaarden die zij in hun bubbel hebben, de heilige communie mee te nemen vanuit de zondagmis in de kerk.

We kunnen daarvoor een pyxis (waardig hostiedoosje) ter beschikking stellen en een gebedskaart. Aarzel niet dit te vragen aan de parochie. Zo kunnen ook deze mensen zich verbonden voelen met de eucharistievierende gemeenschap.

Vanaf 11 juli is een mondmasker verplicht

Na de beslissing van het Overlegcomité om het mondmasker voortaan ook te verplichten in de gebedshuizen is het draaiboek voor de vieringen aangepast.

Vanaf vandaag, zaterdag 11 juli, is het verplicht om ook in gebedshuizen een mondmasker te dragen. Dat heeft het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land donderdagavond beslist. Ook in winkels, theater-, muziek- en conferentiezalen, bibliotheken en musea wordt het dragen van een mondmasker verplicht.

Het Overlegcomité nam de beslissing in aanwezigheid van de Groep van Experts belast met de Exitstrategie (GEES), zo meldde premier Sophie WilmèsDe experts hebben een nieuw verslag voorgelegd waarin zij aanbevelen om de verplichting tot het dragen van een mondmasker uit te breiden. Zij aligneren zich dus met het advies van de Hoge Gezondheidsraad. Wie de verplichting niet nakomt, riskeert een strafrechtelijke sanctie. Een elektronische Nationale Veiligheidsraad zal vandaag de beslissingen van het Overlegcomité valideren.

De overheid benadrukt om bij het dragen van een mondmasker ook de andere gedragsregels te blijven volgen. Ze herinnert eraan dat het masker een aanvullende bescherming is. Onder meer het wassen en ontsmetten van de handen en het bewaren van een veiligheidsafstand van 1,5m zijn basisregels. Deze regels blijven ook onverkort gelden voor de vieringen in de kerken. Het verplicht dragen van een mondmasker komt daar nu bij.

https://www.kerknet.be/bisschoppenconferentie/persbericht/mondmaskers-voortaan-ook-gebedshuizen-verplicht?microsite=225&fbclid=IwAR3iyODCEFIvVHIvLMfcLsxfl2LdegXe90rb4SQw8M5B03SrwERvIW9ArKw

Priester Paul Pulinx 50 jaar priester

Jij,

Die telkens weer

het vuur aanblaast.

Jij die woorden

sprokkelt om van te leven.

Jij die brood

met ons wilt breken.

Jij die ons geestdriftig

jouw visioen vertaalt.

Jij, als een boom aan het water.

Jij, als een stem uit de diepte.

Jij, als een hoeksteen die draagt.

Jij, soms langs de weg gezeten

met vermoeiden.

Jij, die niet voorbijgaat,

niet te klein acht.

Jij, gezien met ongezienen,

lamme, blinde.

Jij, die kwetsbaar

oog in oog wilt staan.

Jij, met handen om te helpen

Jij, met voeten in de aarde

Jij, met kracht bezielde

Jij, bewogen toegewijde mens.

Jij

Proficiat priester Paul met jouw gouden jubileum.

« Older Entries