vr. aug 12th, 2022

Lezingen

Lezingen 19de zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing Wijsh. 18, 6-9 De nacht van de uittocht uit Egypte was aan onze voorvaderen tevoren aangekondigd. Zo konden ze vol vreugde de vervulling verwachten van de beloften waarop ze vertrouwden. Zo kon uw volk ook uitzien naar de redding der rechtvaardigen en de ondergang van hun vijanden. De straf, die Gij onze vijanden deed ondergaan werd voor ons,…

Lees meer

Lezingen 18de zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing: Pred 1, 2; 2, 21-23 IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid! Er zijn mensen, die zich aftobben en inspannen met wijsheid en kennis van zaken, maar wat ze verdienen, moeten ze afgeven aan anderen, die zich niet inspanden. Ook dat is ijdelheid en grote onbillijkheid. Wat heeft een mens tenslotte aan al…

Lees meer

Lezingen 17de zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing: Gen. 18, 20-32 In die dagen zei de Heer: “Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde! Ik ga naar beneden om te zien of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep, die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.” Toen gingen de mannen op weg in de richting…

Lees meer

Lezingen 13de zondag door het jaar

Eerste Lezing: 1 Kon 19, 16b.19-21 In die dagen zei de Heer tot Elia: “Gij moet Elisa, de zoon van Safat, zalven tot uw opvolger als profeet.” Elia vertrok en trof Elisa, de zoon van Safat, terwijl die aan het ploegen was. Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit; hijzelf bevond zich bij het twaalfde. Toen Elia langs kwam, wierp…

Lees meer

Lezingen 12de zondag door het jaar (C-jaar)

Eerste Lezing: Zach 12, 10-11 Zo spreekt de Heer: “In die dagen zal Ik over het huis van David een geest van welwillendheid en gebed uitstorten, zodat zij zullen opzien naar Hem, die zij doorstoken hebben; zij zullen over Hem treuren als over een enig kind, als over een eerstgeborene om hem schreien. Op die dag zal het rouwbetoon in…

Lees meer

Heilige Drie-eenheid – Lezingen

Eerste Lezing: Spr 8,22-31 Zo spreekt de wijsheid van God: De Heer schiep mij vóór al het bestaande, vóór al wat Hij vanouds gemaakt heeft. Van eeuwigheid ben ik gevormd, lang vóór het begin der aarde. Toen er nog geen oceanen waren, was ik reeds geboren, vóór er bronnen waren, overstromend van water. Voordat de bergen geplaatst werden, en vóór…

Lees meer